Detail předmětu

Diplomový projekt - metody a výsledky

FSI-ZDPAk. rok: 2023/2024

Třetí ze série předmětů připravujících studenty na samostatnou odbornou, vědeckou nebo tvůrčí činnost vedoucí k úspěšnému vypracování a obhájení diplomové práce. Pozornost je věnována především plánování výzkumu a jeho empirické a analytické fázi v případě výzkumných diplomových prací, resp. koncepčnímu a předběžnému návrhu produktu v případě vývojových diplomových prací. Důraz je kladen na zvládnutí základních vědeckých metod a inženýrských postupů. Na předmět navazuje předmět Diplomový projekt – výsledky a diskuze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

 • Schopnost zpracovat kritický přehled současného stavu poznání a formulovat výzkumný problém, cíl a otázku,
 • schopnost metodologicky správně sestavit návrh výzkumného nebo vývojového projektu,
 • znalosti získané v průběh bakalářského a magisterského studia, které jsou relevantní k vybranému tématu diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu:

 • aktivní účast na cvičeních (min. 10 z 20 bodů),
 • zpracování plánu výzkumu, sběru a analýzy dat resp. koncepčního a předběžného návrhu produktu (min. 25 z 50 bodů),
 • rozprava spojená s diskuzí (min. 15 z 30 bodů).

Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.

Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.

Celkem se povolují maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi budou schopni metodologicky správně naplánovat a realizovat výzkum, resp. provést koncepční a předbéžný návrh vyvíjeného produktu.


 • Schopnost formulovat hypotézu a stanovit výzkumnou metodu.
 • Schopnost specifikovat požadavky zákazníka a parametry produktu.
 • Schopnost navrhnout a analyzovat alternativní řešení produktu.
 • Schopnost kritického myšlení.
 • Prezentační dovednosti.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

DYM, Clive L., Patrick LITTLE a Elizabeth J. ORWIN. Engineering design: a project-based introduction. 4th ed. Hoboken: Wiley, c2014. ISBN 978-1-118-32458-5. (EN)

EGER, Ludvík a Dana EGEROVÁ. Základy metodologie výzkumu. 2. přepracované a rozšířené vydání. V Plzni: Západočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-261-0735-4.

(CS)

Doporučená literatura

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.

(CS)

OLECKÁ, Ivana a Kateřina IVANOVÁ. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN 978-80-87240-33-5.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-KSI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program N-PDS-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výzkumná diplomová práce:

 • Metodologie vědy a vědecká metoda.
 • Explanační vědecké metody.
 • Metody statistické analýzy.

Vývojová diplomová práce:

 • Produkt a zboží.
 • Vývojový proces produktu a jeho účastníci.
 • Preskriptivní model návrhového procesu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výzkumná diplomová práce:

 • Koncepční fáze výzkumu.
 • Plánování výzkumu.
 • Empirická a analytická fáze výzkumu.

Vývojová diplomová práce:

 • Vymezení problému (specifikace požadavků zákazníka).
 • Koncepční návrh (specifikace parametrů).
 • Předběžný návrh (určení tvarů, rozměrů a materiálů).