Detail předmětu

Diplomový projekt - literatura a cíle

FSI-ZD2Ak. rok: 2023/2024

Druhý ze série předmětů připravujících studenty na samostatnou odbornou, vědeckou nebo tvůrčí činnost vedoucí k úspěšnému vypracování a obhájení diplomové práce. Pozornost je věnována především zpracování kritického přehledu současného stavu poznání tématu diplomové práce. Důraz je kladen na zvládnutí metodologie systematické rešerše uvedené výzkumnou otázkou. Na předmět navazují předměty Diplomový projekt – metody a výsledky a Diplomový projekt – výsledky a diskuze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

- schopnost metodologicky správně sestavit návrh výzkumného nebo vývojového projektu,
- znalosti získané v průběhu bakalářského a magisterského studia, které jsou relevantní k vybranému tématu diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (min. 10 z 20 bodů),
- vypracování literární rešerše (min. 25 z 50 bodů),
- rozprava o rešerši spojená s diskuzí (min. 15 z 30 bodů).
Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.
Celkem se povolují maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi budou schopni metodologicky správně zpracovat systematickou rešerši výzkumného problému, která představuje identifikaci, hodnocení a syntézu informací o výsledcích dosažených v dané oblasti.
- Schopnost formulovat výzkumný problém, cíl a otázku.
- Schopnost vyhledat informace a vybrat relevantní informační zdroje.
- Znalost základních zásad vědeckého (akademického) stylu psaní.
- Schopnost kritického myšlení.
- Prezentační dovednosti.

Základní literatura

DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 300 s. ISBN 978-1-107-67074-7. (EN)
SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 421 s. ISBN 978-80-271-0075-0. (CS)

Doporučená literatura

ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSI-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Literární rešerše a rešeršní postup.
- Formulace tématu, výzkumného problému, cíle a otázky.
- Vyhledávání informací a výběr relevantních informačních zdrojů.
- Základy vědeckého (akademického) stylu psaní.

Cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Formulace tématu, problému (potíže a příležitosti), cíle a otázky (co je potřeba zlepšit).
- Formulace a analýza rešeršního požadavku, výběr informačního zdroje, rešeršní strategie a kombinace selekčních termínů.
- Bibliografie a citační manažéry.
- Analýza informačních pramenů.
- Koncept literární rešerše.