Detail předmětu

General English II

FSI-GEN2Ak. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na výuku obecné angličtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 s důrazem na jeho zopakování a upevnění.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni A2+ (Pre-Intermediate). Zároveň navazuje na znalosti slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu GEN1.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu (min 60%), v němž student prokazuje znalosti probraných gramatických jevů a slovní zásoby. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy.


Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Učební cíle

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly a byli dostatečně jazykově připraveni na kurz technické angličtiny ve 2. ročníku. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.


Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni B1. Student, který úspěšně absolvuje kurz GEN2, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. 

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8.

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U5: Technologie, informace. Stupňování přídavných jmen. Tázací dovětky.
2. U5: Zdvořilé dotazy. Dotazy týkající se vlastního oboru/profese. Vysvětlení a řešení problémů.
3. U5: Popis vynálezů. Srovnání výhod a nevýhod.
4. U6: Kondicionály (reálná a hypotetická podmínka): přítomnost, budoucnost. Sdělování nových zpráv.
5 U6: Opakování přídavných jmen zakončených na -ing/-ed. Kolokace. Životní události.
6. U6: Emoce a reakce v konkrétních situacích. Opakování.
7. U7: Úspěch: slovesné fráze. Předpřítomný čas prostý a průběhový.
8. U7: Schopnosti v minulosti a přítomnosti. Kvalifikace.
9. U7: Prezentace a objasnění názorů. Popis dosaženého úspěchu.
10. U8: Komunity, sociální situace.
11. U8: Opakování členů a výrazů pro vyjádření množství. Vztažné věty.
12. U8: Internet, reálné a online aktivity.
13. Zápočtový test.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka s počítačovou podporou tvoří doplňkovou část kurzu GEN2, která navazuje na látku probíranou v jazykových cvičeních. Je zaměřena na další procvičení a upevnění jazykových znalostí a dovedností s využitím počítačové podpory, zejména autentických videí.

eLearning