Detail předmětu

Technologie svařování

FSI-ETVAk. rok: 2023/2024

Předmět je založen na následujících tématech: Teoretické základy svařování-vznik svarovéhoo spoje. Popis a teorie jednotlivých metod tavného svařování - plamenem, elektrickým obloukem, plasmou, svazkem elektronů a laserem.
Popis a teorie jednotlivých metod tlakového svařování - odporové svařování, třecí svařování, difúzní, ultrazvukové, výbuchové a svařování tlakem za studena.
Přídavné materiály pro svařování a svařovací zařízení. Svařitelnost materiálů. Vznik pájeného spoje. Základy destruktivního (DT) a nedestruktivního (NDT) zkoušení svarových spojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základí znalosti z nauky o materiálu, mechaniky těles a fyziky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Výsledné hodnocení zkoušky je výsledkem obou částí zkoušky dle zkušebního řádu. Získání zápočtu: účast na cvičeních a předložení protokolů.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Účast na přednáškách je doporučená. Povinná účast na cvičeních. Zameškané hodiny nutno nahradit zvláštním zadáním po schválení učetelem.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty teoretickým základem jednotlivých metod svařování. Studenti získají znalosti nezbytné pro tvůrčí a komplexní řešení průmyslových aplikací.
Studenti získají poznatky o všech typech moderních svařovacích technologiích. Budou schopni aplikovat uvedené technologie při výrobě strojních součástí a ocelových konstrukcí. Získají schopnost tvořivě přistopit k vypracování svařovacího postupu.

Studijní opory

AMBROŽ, Oldřich. Technologie svařování a zařízení: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-81-0.

BARTÁK, Jiří. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2000. ISBN 80-85771-72-1

Základní literatura

Kuncipál, J. a kol.: Teorie svařování, , 0 (CS)
Metals Handbook,vol.6: Welding,Braz.and Sold.ering, (EN)
AMBROŽ, Oldřich. Technologie svařování a zařízení: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-81-0. (CS)

BARTÁK, Jiří. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2000. ISBN 80-85771-72-1

(CS)

Doporučená literatura

Dvořák a kolektiv: Technologie
Turňa,M.: Špec.metody zvárania, , 0
Procházka a kol.: Technologie slévání, tváření a svařování, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STG , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Princip vzniku svarového spoje, termíny a definice. Rozdělení metod svařování, normy, polohy svařování. Technologický postup svařování (WPS).
 2. Svařování plamenem, aluminotermické svařování. Další aplikace.
 3. Elektrický oblouk, zdroje, svařování ruční obalenou elektrodou (MMA).
 4. Svařování TIG, MIG/MAG. Další aplikace.
 5. Svařování FCAW, CMT a svařování pod tavidlem. Další aplikace.
 6. Svařování plazmou a svazkem elektronů. Další aplikace.
 7. Svařování laserem. Další aplikace.
 8. Svařování elektrickým odporem a třením. Další aplikace.
 9. Svařování difúzní a ultrazvukem. Další aplikace.
 10. Svařování tlakem za studena a výbuchem. Další aplikace.
 11. Pájení. Další aplikace.
 12. Základy svařitelnosti materiálů.
 13. Základy DT a NDT metody zkoušení.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Binární diagramy a jejich aplikace ve svařování.
2) Výpočet teplotního pole.
3) Elektrický oblouk.
4) Výkonové vlastnosti elektrod.
5) Stanovení V-A charakteristiky zdrojů.
6) Výpočty MIG/MAG.
7) Ukázky technologie TIG a MAG ve svařovně.
8) Vypracování postupu svařování - WPS.
9) Výpočty - svařování plasmou a svazkem elektronů.
10) Výpočty - svařování laserem.
11) Exkurze na laserové pracoviště.
12) Svařitelnost materiálů - C-Mn ocelí a vysokolegovaných ocelí .
13) Zápočet

eLearning