Detail předmětu

Počítačová podpora technologie

FSI-DPPAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty s možnostmi počítačové podpory v různých oblastech návrhu výroby, zejména pak s využitím numerické simulace a metody konečných prvků (MKP), jako nástroje pro analýzu a optimalizaci technologických procesů. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s podstatou využití počítačové podpory a numerických simulací pro řešení deformačně-napěťových a teplotních úloh, které jsou úzce spjaty s problematikami technologií tváření a svařování. Cvičení předmětu cílí především na praktické výpočty a osvojení si hlavních zásad tvorby výpočtových modelů. Studenti tak především získají základní orientaci v problematice numerických simulací a analýz využívajících metodu konečných prvků. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalost strojírenské technologie a počítačová gramotnost.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Udělení klasifikovaného zápočtu je podmíněno vypracováním zadaných numerických analýz v rámci práce s vybraným softwarem MKP a prokázáním teoretických znalostí v podobě písemného testu. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná. Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě zameškané výuky může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní zadání cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními možnostmi využití počítačové podpory v technologii a se základy práce v jednotlivých oblastech této problematiky. Studenti budou mít přehled o tom, co mohou očekávat od výsledků počítačové podpory v praxi. Předmět cílí především na osvojení dovedností nutných pro základní práci se simulačními softwary.


Studenti budou seznámeni s teorií, jakož i s nejnovějšími poznatky v oboru virtuální výroby a numerických simulací. Získají základní dovednosti pro formulaci a řešení výpočetních modelů v oblastech tváření a svařování.

Základní literatura

ŘIHÁČEK, Jan. FSI VUT v Brně. Počítačová podpora technologie: část tváření. Brno, 2015, 29 s. Sylabus.
ŘIHÁČEK, Jan. FSI VUT v Brně. Simulace tvářecích procesů v softwaru FormFEM: řešené příklady. Brno, 2015, 94 s.
VANĚK, Mojmír. FSI VUT v Brně. Počítačová podpora technologie: část svařování. Brno, 2015. Sylabus.
VANĚK, Mojmír. FSI VUT v Brně. Počítačová podpora technologie: příklady ze simulací svařování a tepelného zpracování. Brno, 2015.

Doporučená literatura

VALBERG, Henry S. Applied metal forming including FEM analysis. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-051-1729-430.
PETRUŽELKA, Jiří a Jiří HRUBÝ. Výpočetní metody ve tváření. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Strojní fakulta, 2000. ISBN 80-7078-728-7.
GOLDAK, John A. a Mehdi AKHLAGHI. Computational welding mechanics. New York, USA: Springer, 2005, 321 s. ISBN 03-872-3287-7.
ESI GROUP. SYSWELD 2015: Reference Manual. 2015, 334 s.
RADHAKRISHNAN, P. a S. SUBRAMANYAM. CAD / CAM / CIM. 3rd ed. New Delhi: New Age International (P), 2008. ISBN 978-812-2422-368. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace STG , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počítačová podpora v PLM (základní CAx systémy; virtuální výroba; CAD/CAE/CAM řetězec) 2. Úvod do numerického modelování (základy CAE systému, základní numerické metody v technické praxi) 3. Základy metody konečných prvků (základní princip; základní typy úloh a jejich rovnice v MKP) 4. Popis geometrie v úlohách MKP (základní etapy při popisu geometrického modelu; základní typy tělesových prvků sítě MKP) 5. Kvalita sítě MKP (adaptivní síťování; h-adaptivita; p-adaptivita; r-adaptivita) 6. Popis kontaktu v MKP (základní klasifikace kontaktů, metody řešení kontaktních problémů; definice třecích podmínek) 7. Materiálové modely v MKP I (základní podmínky plasticity a zpevnění; tuho-plastické a elasticko-plastické materiálové modely) 8. Materiálové modely v MKP II (využití tahové zkoušky pro popis mechanických vlastností) 9. Materiálové modely v MKP III (popis anizotropie; využití tlakové zkoušky pro popis mechanických vlastností) 10. Specifika numerických simulací plošného a objemového tváření (specifika v definici sítě a materiálového modelu; sledované veličiny a jejich vyhodnocení) 11. Úvod do numerických simulací svařování (základní cíle numerických analýz svařování, základy simulace svařování v prostředí MKP) 12. Numerická simulace tepelných procesů (základní veličiny pro popis šíření tepla) 13. Ukázky numerického modelování (příklady užití různých softwarů)

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s vybraným softwarem pro simulaci tváření 2. Řešení zadané problematiky tváření v simulačním softwaru 3. Řešení zadané problematiky tváření v simulačním softwaru 4. Řešení zadané problematiky tváření v simulačním softwaru 5. Řešení zadané problematiky tváření v simulačním softwaru 6. Řešení zadané problematiky tváření v simulačním softwaru 7. Zadání a řešení samostatného projektu 8. Řešení samostatného projektu 9. Řešení samostatného projektu 10. Odevzdání zpracovávaného projektu 11. Seznámení s vybraným softwarem pro simulaci svařování 12. Řešení zadané problematiky svařování v simulačním softwaru 13. Závěrečný písemný test, klasifikovaný zápočet

eLearning