Detail předmětu

Risk Management

FP-IBrmPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Příčiny neúspěchu v podnikání. Krize firmy (základní příznaky, ochrana před krizí, doporučení managementu v boji z krizí. Krize jako příležitost. Kritické momenty rozvoje úspěšné firmy. Základní principy změnových procesů firmy. Modely plánované změny ve firemní praxi (Lewinův model, Kotterův model, model Nokia a jejich vzájemné porovnání). Změna a riziko. Druhy a analýza rizik. Měření rizika. Základní statistické charakteristiky rizika. Metody snižování rizika v řízení firmy a jejich analýza (metody odstraňující příčiny vzniku rizika; metody snižující nepříznivé důsledky rizika). Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování (případové studie). Riziko spojené se změnou strategie firmy včetně uvedení metodiky provedení změny strategie firmy. Prognózování – nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalosti vycházející ze Strategického managementu - strategické analýzy, rozhodování ve firmě.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v prvním opravném a 60 bodů ve druhém opravném termínu.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu, při pozdním odevzdání pouze max. 80 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky kombinovaná - písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu provádění změnových procesů firmy. Na základě pochopení klasických modelů změn (Lewinův model) je předložena metodika provedení změny strategie firmy s uvažováním rizikových procesů. Na konkrétních příkladech jsou presentovány metody preventivního odstranění příčin vzniku rizikových situací i metody snížení nepříznivých důsledků rizikových situací. Jako nástroj snížení neurčitosti znalostí o budoucnosti a snížení hrozících rizik jsou představeny základní principy prognózování (s uvedením jejich základních výhod a nevýhod).
Studenti budou seznámeni se základními postupy měření rizika firmy a osvojí si tradiční metodické přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, při respektování rizika na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy.

Základní literatura

HOPKIN, P. Fundamentals of risk management: understanding, evaluating and implementing effective risk management. 5th ed. New York: Kogan Page, 2018.
ALLEN, B. J., LOYEAR, R., NOAKES-FRY, K. Enterprise security risk management: concepts and applications. Brookfield, Connecticut: Rothstein Publishing. 2018. ISBN 978-1-944480-44-8.
KENDRICK, T. Identifying and managing project risk: essential tools for failure-proofing your project. 2nd ed. New York: AMACON. 2009. ISBN 978-08-1441-340-1.

Doporučená literatura

LAM, J. Enterprise risk management: from incentives to controls. New Jersey: John Wiley, 2003. ISBN 0-471-43000-5.
CROUHY, M., GALAI, D., MARK, R. The essentials of risk management. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN 0071429662.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:

1. Úvod – základní seznámení se s problematikou, návaznost na předměty studia.
2. Krize firmy, ochrana před krizí, doporučení managementu v boji s krizí.
3. Kritické momenty rozvoje úspěšné firmy.
4. Rozhodování o změnách ve firmě (principy Lewinova, Kotterova modelu a modelu Nokia)
5. Druhy a analýza rizik.
6. Metody snižování rizika v řízení firmy:
7. Data, informace a znalosti
8. Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování.
9. Kybernetická bezpečnost, kybernetická rizika
10. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování
11. Riziko spojené se změnou strategie firmy
12. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy
13. Aplikace nástrojů UI do procesu snižování rizika v projektech

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor