Detail předmětu

Trade and Sales Promotion

FP-BTSPEAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje přehled o činnostech obchodování. Seznamuje studenty s jeho základními operacemi - nákupem a prodejem, přepravou, udržováním zásob, výzkumem a ovlivňováním trhu a poskytováním obchodních služeb. Definuje pojem obchodní kategorie a její význam pro realizaci obchodních činností.Vysvětluje základní formy obchodu a soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje.Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podnikatelského subjektu (MSP) a s důrazem na podporu prodeje.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti základních makroekonomických a mikroekonomických vztahů, funkcí podniku a jeho ekonomika a znalost obchodně-právních vztahů podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní účasti studentů v průběhu semestru. Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zpracování týmového semestrálního projektu, plněním zadaných úkolů a znalostním testem. Podrobné požadavky budou vystaveny v Aktualitách předmětu pro prezenční formu i ISP

Zakončení předmětu
Požadavky na ukončení (procentní váha)
Návrhový list semestrálního projektu 5%
Dílčí aktivity v semestru (konzultace a prezentace) 15%
Semestrální projekt 30%

Znalostní test 50%

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studijním plánem (ISP)

Požadavky na ukončení (procentní váha)
Návrhový list semestrálního projektu 10%
Semestrální projekt 40%

Znalostní test 50%
Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce a průběžná kontrola vědomostí ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním s důrazem na podporu prodeje. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podnikatelského subjektu (MSP). Nastínit soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje v České republice a v Evropské unii.
Studenti získají vědomosti týkající přehledu o obchodě a činnostech spojených s jeho realizaci s výrazným zaměřením na podporu prodeje. Budou schopni objasnit pojem obchod a obchodní činnosti, charakterizovat společenský a ekonomický význam obchodu, definovat pojem obchodní kategorie a jejich význam pro obchodní činností, vysvětlit soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje, poukázat na požadavky obchodu v na evropském trhu.

Základní literatura

JOHNSTON, M. W and G. W. MARSHALL, Contemporary Selling: Building Relationships, Creating Value. 5th Edition, Rotledge: Taylor and Francis Group. 2016. ISBN: 978-1-315-66834-5 (ebk). (EN)
TELLIS, G. J. Advertising and Sales Promotion Strategy. 1st ed. Prentice Hall. 1997. 475p.ISBN-13: 978-0321014115. (EN)
MULLIN, R. Sales Promotion: How to Create, Implement and Integrate Campaigns that Really. 2010. 260p. ISBN-13: 978-0749457044. (EN)
ZOLTNERS, A. A., PRABHAKANT S., LORIMER, S. E. Building a winning sales force: powerful strategies for driving high performance. AMACOM: New York. 2009. 477p. ISBN-13: 978-0-8144-1040-0. (EN)
KAZMI, S. H. H. and BATRA, S. K. Advertising and Sales Promotion. 3rd ed. 2009, 653p. ISBN 978-81-7446-639-6 (EN)

Doporučená literatura

WILSON, L. Win-Win Selling - New Revised Edition: The Original 4-Step Counselor Approach for Building Long-Term Relationships with Buyers. Nova Vista Publishing. 2007,160p. ISBN:9789088720017 (EN)
MISNER, I. Masters of Sales Secrets from Top Sales Professionals That Will Transform You Into a World Class Salesperson. MCGRAW HILL COMPANIES, 2007, 301p. ISBN:9781599181295 (EN)
YESHIN, T. Sales Promotion.Cengage Learning EMEA. 2006. 266p.ISBN13 (EAN): 9781844801619 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obchod a jeho charakteristika. Vymezení pojmů. Funkce obchodu. Obchod a marketing.
2. Charakteristické rysy současného obchodu. Specifika obchodu. Obchod na trzích B2C, B2B a B2G.
3. Struktura obchodu. Obchod v ČR. Obchod v době internetu. Právní a etické otázky obchodu.
4. Nákup a jeho řízení. Charakteristika funkce nákupu. Vymezení pojmů. Objekty a formy nákupu. Modely nákupního procesu. Logistika, marketing, informatika a administrativa nákupu.
5. Výzkum nákupního trhu. Nákupní marketingový mix. Podmínky fungování nákupního marketingu.
6. Vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů. Model fungování dodavataleského řetězce. Informační toky mezi funkcí nákupu a dalšími funkčními oblastmi podniku.
7. Prodej a jeho řízení. Charakteristika prodeje, jeho postavení a úloha. Prodejní strategie. Osobní prodejní dovednosti. Prodejní techniky.
8. Příprava a organizace obchodu. Výběr, trénink a hodnocení obchodníků. Obchodník a profesionalismus.
9. Spotřebitelské chování spotřebitelů a organizací. Řízení obchodních vztahů. Ochrana spotřebitele.
10. Obchod a integrovaná marketingová komunikace. Obchodní a marketingové plánování. Komunikační proces a modely.Komunikační strategie.
11. Osobní prodej a přímý marketing. Podstata osobního prodeje. Úloha prodejních týmů. Řízení prodejních týmů. Proces osobního prodeje.
12. Výhody a růst přímého marketingu. Formy přímého marketingu.
13. Strategie podpory prodeje. Podpora prodeje a reklama. Podpora prodeje v maloobchodě. Podpora prodeje zprostředkovatelům. Podpora prodeje spotřebitelům.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolů:
Obchod na trzích B2C, B2B a B2G. Specifika obchodu.
Charakteristické rysy současného obchodu. Struktura obchodu. Obchod v ČR. Obchod v době internetu. Právní a etické otázky obchodu.
Logistika, marketing, informatika a administrativa nákupu.
Prodej a jeho řízení. Charakteristika prodeje, jeho postavení a úloha. Prodejní strategie. Osobní prodejní dovednosti. Prodejní techniky.
Spotřebitelské chování spotřebitelů a organizací.
Ochrana spotřebitele.
Obchod a integrovaná marketingová komunikace. Obchodní a marketingové plánování. Komunikační proces a modely.
Komunikační strategie. Podpora prodeje a reklama.