Detail předmětu

Financial Management of Small Company

FP-BFMSEAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu jsou základy finančního řízení podniku, jakými jsou časová hodnota peněz, problematika investičního rozhodování, obstarávání zdrojů financování a finančního plánování.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalost a porozumění účetním výkazů, podnikovo-ekonomické terminologie, znalosti matematických funkcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro složení závěrečné zkoušky jsou tři podmínky:

1. Prezence na přednáškách a seminářích 

2. Zpracování a odevzdání originální seminární práce v přijatelné kvalitě*.

 • Váha seminární práce na celkové hodnocení předmětu je 70 procent, přičemž odevzdaná seminární práce je přijatelná pouze v případě, že její hodnocení je minimálně 50 procent.
 • V případě hodnocení nižšího než 50 procent lze práci předělat a znovu odeslat do 5 pracovních dnů po obdržení hodnocení. Hodnocení seminární práce je založeno na splnění daných hlavních požadavků (viz e-learning).
 • Seminární práci bylo možné zpracovat v týmu až tří studentů. Členové týmu v takovém případě odpovídají za kvalitu práce stejnou měrou, tj. sdílejí stejné hodnocení odevzdané práce.
 • Je možná i skupina jednoho studenta.
 • V případě více než jednočlenných skupin by měl být jasně uveden příspěvek každého člena.
 • Všichni studenti si musí v systému vybrat skupinu. Každý tým musí mít vlastní originální představu o produktu/službě, která bude předmětem zamýšleného podnikání, která bude dále popsána v průběhu seminární práce.

3) Absolvování písemného testu, který bude obsahovat několik teoretických otázek (které jsou uvedeny v samostatném souboru dostupném v e-learningu, viz „Příprava na zkoušku – seznam otázek“). Minimální známka pro úspěšné absolvování testu je 50 procent.


Účast na přednáškách a seminářích je povinná, student je povinnen být na semináře předem připraven. Jsou povolené nanejvýše dvě absence*. Za nepřítomnost na přednášce či semináři se považuje i nepřipravenost na výuku.

*při vyšším počtu absencí bude vyžadováno splnění dalšího úkolu (prezentace teoretického tématu či sestavení finančního plánu na základě daných informací apod.).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního řízení podniku, jakými je obstarávání zdrojů financování, rozhodování o investicích, řízení pracovního kapitálu a finanční plánování a to s důrazem na specifika malých podniků.
Znalosti: Student zná principy a metody sestavení finančního plánu jako části business plánu, a to jak ve formě krátkodobého plánu, tak i ve formě výhledu neboli dlouhodobého plánu. Zná rozdílné možnosti financování podniku a jejich vlastnosti, dokáže odlišit ty, které jsou vhodné pro malé podniky. Zná možnosti řízení pracovního kapitálu a způsobů zajištění platební schopnosti podniku.
Dovednosti: Student dokáže sestavit finanční plán pro začátek i rozvoj svého podnikání a dokáže jej hodnotit a identifikovat rizika platební schopnosti. Student dokáže hodnotit výhodnost rozdílných investičních příležitostí.
Způsobilosti: Student je schopen sestavit rozdílné varianty finančního plánu pro odlišné scénáře budoucnosti. Rovněž je schopen realizovat opatření ke zlepšení peněžních toků a tím i zajištění a udržení platební schopnosti podniku. Bude umět posoudit výhodnost různých investičních příležitostí, posuzovat možnosti jejich financování a hodnotit jejich budoucí dopady.

Základní literatura

BREALEY, R. A., MYERS, S. C., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. 11 Ed. McGraw Hill. 2014. ISBN 978-0078034763 (EN)
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts.1 ed. Prentice Hall. 2010. ISBN 978-0-321-60939-7 (EN)
ATRILL, P. Financial management for Non-specialists. 3 ed. Prentice Hall. 2003. ISBN 0-273-65749-6 (EN)

Doporučená literatura

DAMODARAN, A. Applied corporate finance. 3rd Edition. John Wiley&Sons, 2011. ISBN 978-0-470-38464-0. (EN)
DOUGLAS, R., E., FINNERTY, J., D. & J. D.STOWE. Corporate financial management. 3rd Edition. Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 0-13-227872-3. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK-E bakalářský

  obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BAK-Z bakalářský

  obor BAK-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning