Detail předmětu

Bezpečnost a rizikové chování

ÚSI-RSBRCAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na bezpečnostní aspekty společnosti a rizikové chování člověka v zátěžových situacích. Seznamuje se základy legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení ochrany před mimořádnými událostmi. V dalších aspektech se zaměřuje na vliv vnitřních a vnějších faktorů, na individuální a skupinové chování, chování a rozhodování. Zabývá se i specifickými situacemi ohrožení, problematikou obětí a prevencí rizikového chování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají nové znalosti a dovednosti v oblasti rizikového chování člověka v zátěžových situacích, v možnostech jeho předcházení a v oblasti související legislativy.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Formou písemného testu.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Bezpečnost a bezpečnostní politika státu, bezpečnostní rady. Přehled základní legislativy v oblasti bezpečnostní politiky a postupů při řešení mimořádných událostí.
2. Základní legislativa v oblasti PO, ochrany ŽP a krizového plánování
3. Bezpečnost a nebezpečí, ohrožení, riziko. Identifikace zdrojů rizika. Nebezpečí a nebezpečnost předmětu nebo jevu. Chování a prožívání v extrémních situacích. Kriteria věku, ohrožené skupiny obyvatel.
4. Proces rozhodování, omyly a chyby v rozhodování. Rozhodování za rizika a nejistoty.
5. Individuální a skupinové chování. Psychologie davu. Modelové chování. Projevy agrese, úzkosti a strachu jako reakce na zátěžové situace, altruismus a absence pomoci. Podstata a příčiny stresu, stresory, obranné mechanismy.
6. Psychická zátěž. Osobnostní potenciál a percepce stresu v zátěžových situacích.
7. PTSD, příčiny vzniku, příznaky, průběh.
8. Specifické situace ohrožení. Situace útoku, únosu a braní rukojmí.
9. Osobnost a rizikové chování. Motivace lidského chování. Patologické formy chování.
10. Skupiny obyvatel s větším rizikem ohrožení v traumatických situacích.
11. Komunikace v obtížných situacích, neverbální komunikace. Mediace jako způsob řešení konfliktů.
12. Možnosti pomoci obětem. Oběti - poškození. Chování obětí v situaci ohrožení.
13. Prevence. Druhy preventivních opatření. Prognózování. Význam vnějších a vnitřních faktorů na vznik rizikového chování.

Učební cíle

Bezpečnost a bezpečnostní politika státu, rizikové chování, jeho projevy, příčiny a možnosti prevence

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Základní literatura

Zákon 133/1985 Sb.- Ochrana před a při požárech, zákon 238/2000 Sb.zákon o HZS, zákon 239/2000 Sb.Koordinace záchranných prací ve vztahu k ohrožení života a majetku a ŽP, nařízení vlády č. 172/2001 Sb.o provedení zákona o PO
AUGER, L.: Strach, obavy a jejich překonávání. Portál, Praha 1998
DVOŘÁK, J., SÝKORA, J.: Jak zvládat krizové situace. PA, Praha 2002
VODÁČKOVÁ,D. a kol.: Krizová intervence. Portál, Praha 2002
VYKOPALOVÁ,H. Sociální psychologie v kontextu komunikace. UP.Olomouc 2000
BEDRNOVÁ,E.a kol. Duševní hygiena a sebeřízení. Fortuna, Praha 1999
VIZINOVÁ,D., PREISS,M. Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha 1999
HOŠEK, V.: Psychologie odolnosti. Karolinum, Praha 1999
ŠTĚTINA, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing, Praha 2000
ČECH, J.: Vyjednávanie a branie rukojemníka. APZ, Bratislava 2000
VYKOPALOVÁ, H.: Bezpečnost a rizikové chování. - Studijní e-learningové opory. VUT v Brně, Brno 2014, ISBN 978-80-214-4978-7

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning