Detail předmětu

Analýza rizik

ÚSI-RSARIAk. rok: 2022/2023

Základní problémy rizikologie, rizikové inženýrství, managemnt rizika, nebezpečné chemické látky a přípravky, průmyslové havárie a modelování jejich dopadů, prevence a ochrana.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

1) Získání speciálních odborných znalostí a dovedností z problematiky identifikace, analýzy a řízení rizika.
2) Schopnost navrhnout taková opatření vedoucí ke snižení, resp. odstraňění rizika ve vybraných inženýrských oblastech.
3) Osvojení základních principů tvorby metodologie hodncení rizika.


Prerekvizity

Základní znalosti chemie a biologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 80 % účast na cvičení a vypracování semestrální práce na zadané téma z problematiky analýzy rizika. Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek pro udělení zápočtu.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky analýzy rizik
2. Přístupy k identifikaci nežádoucích jevů
3. Metody analýzy, hodnocení rizika a jejich uplatnění
4. Identifikace, kvalifikace a kvantifikace rizik
5. Přístupy k ovládání dynamických rizik
6. Rizika vysoce nepravděpodobných událostí (Black Swan)
7. Rozhodování o riziku
8. Predikce rizika
9. Využití analýzy rizik v technických a ekonomických oborech
10. Zdravotní a environmentální rizika nebezpečných látek
11. Charakteristika závažných průmyslových havárií a způsoby prevence
12. Modelování dopadů havárií
13. Zpracování dokumentace v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií, havarijní plánování, ochrana osob a majetku

Učební cíle

Osvojení problematiky analýzy rizika, získaní studentů pro pochopení nutnosti řešení této problematiky a její důležitosti pro společnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Základní literatura

TICHÝ, M. Ovládání rizika – analýza a management. Praha, C. H. Beck, 2006, 396 s. ISBN 80-7179-415-5 (CS)
JANÍČEK, P. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Grada Publishing, Praha 2013. 584 s. ISBN 9788024741277 (CS)
MAŠEK, I., MIKA, O., J., Zeman, M.: Analýzy rizika a průmyslová bezpečnost, Vysoké učení technické v Brně, ISBN 80-214-3336-1, Brno 2006 (CS)

Doporučená literatura

Zákon č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (CS)
Zákon č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami (CS)
Metoda RIPRAN, dostupné z http://ripran.cz/ (CS)
ŠTĚTINA, J.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí, ISBN 80-7169-688-9, Grada Publishing, Praha 2000, 436 stran. (CS)
PROCHÁZKOVÁ, D. Metody rizikového inženýrství. Ostrava. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Spektrum, 2012. ISBN 9788073851118 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning