Detail předmětu

Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství

FSI-0MIAk. rok: 2022/2023

Předmět prezentuje studie z výzkumné a aplikační praxe materiálového inženýrství. Představené postupy následně umožňuje studentům použít v laboratořích při práci na tématech souvisejících s projekty řešenými na UMVI, s výhledem na zpracování bakalářských prací.

První část semestru obsahuje přednášky ukazující aplikaci principů jejichž základy jsou položeny v předmětech BUM a 3SV. Na analýzách vad a poruch z průmyslové praxe i na experimentání přípravěa hodnocení nových materiálů prováděných v laboratořích UMVI je předvedena aplikace metod materiálového inženýrství. Výsledky analýz jsou prezentovány jako syntéza dílčích výsledků jednotlivých testů a pozorování.

Druhá část semestru obsahuje samostatnou práci studentů v laboratořích UMVI, kde budou analyzovány jak průmyslové výrobky z běžné aplikační praxe, tak i prováděny experimenty s cílem připravit materiál pro analýzy použitelné v bakalářské práci..
Při analýzách studenti průběžně konzultují získané výsledky tak, aby byli schopni udělat závěry z hlediska vhodnosti použitého materiálu pro konkrétní aplikaci, použité technologie, povrchových úprav, přítomnosti vad a podobně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se prakticky seznámí s metodami materiálového inženýrství prováděním analýz v laboratořích. V průběhu semestru rozpracují první experimenty a studie pro svá bakalářská témata.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost nauky o materiálu, chemie, fyziky na úrovni prvního ročníku FSI. Manuální zručnost, znalosti z optiky jsou výhodou. Předmět je určen studentům kteří zvažují, nebo jsou rozhodnuti zpracovávat svou bakalářskou práci na téma z materiálového inženýrství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen prezentací dosažených výsledků na jejichž základě jim bude udělen zápočet.

Učební cíle

Cílem předmětu je přiblížit praxi materiálového inženýrství studentům druhého ročníku pomocí praktické laboratorní práce na analýzách reálných průmyslových výrobků a experimentálně připravených materiálů. Studenti získají propojení principů vyučovaných v materiálových předmětech s jejich projevy v reálné praxi. Předmět má umožnit studentům dlouhodobější přípravu a experimentální práci na materiálech pro bakalářská témata.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vzhledem k tomu, ze se jedna o nepovinny předmět, jsou aktivity v tomto kurzu posuzovány na základě vlastních výsledků studentů získaných v rámci laboratorních prací a kvality závěrečné prezentace.

Základní literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I, CERM, Brno 2001
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II, CERM, Brno 1999
E.N. Dowling: Mechanical Behaviour of Materials,Prentice Hall International Editions 1993
Ashby, M.: Materials Selection in Mechanical Design, Third Edition, Butterworth-Heinemann, 2005
Ashby, M.: Materials and Design, Butterworth-Heinemann, 2009
Callister WD, Rethwisch DG. Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach, 5th Edition. Wiley; 2016. (EN)
Tilley, R.J.D.: Understanding Solids: The Science of Materials 9780470026465; 2005; Wiley (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace MTI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do analytických postupů a metod amteriálového inženýrství pro řešení průmyslových vad a poruch
2. Případové studie poruch a vad
3. Případové studie experimentálního vývoje materiálů
4. Prezentace technik dostupných v laboratořích, možné skupiny vhodných průmyslových výrobků pro následné analýzy, prezentace okruhů témat bakalářských prací

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Odběr a příprava vzorků, dokumentace
2. Pozorování vzorků, dokumentace
3. Pozorování vzorků,další měření, dokumentace
4. Shrnutí výsledků, příprava prezentace, doplňkové analýzy

Cvičení

3 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Prezentace dosažených výsledků