Detail předmětu

Radionavigace II

FSI-ERNAk. rok: 2022/2023

Předmět představuje druhou část tématiky Radionavigace II podle  Nařízení komise (EU) č. 1178/2011. Obsahem jsou: Sekundární přehledový radar (SSR). Zařízení pro měření vzdáleností (DME). Princip a realizace doporučení FANS (RNAV; RNP; PBN). Automatické navigační systémy (FMS). Elektronické indikátory horizontální situace (EFIS; EHSI). Družicová navigační zařízení (GNSS). ADS/ADS-B. Multilaterace.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti funkce a použití jednotlivých druhů leteckých rádiových a radiolokačních navigačních zařízení a způsobů indikace jejich výstupních informací na palubě.
Znalosti obsahů relevantních částí dokumentů ICAO a EASA.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
- 100% účasti na cvičeních,
- dosažení alespoň 50% správných odpovědí v písemném testu.
Kontroly výsledků výuky:
- průběžná kontrola znalostí jednotlivců při cvičeních a seminářích během semestru.
Klasifikace zápočtu z předmětu ERN a ústní závěrečné zkoušky z celého rozsahu předmětů radionavigace (DRN + ERN) se řídí pravidly ETCS.

Pracovní stáže

Žádné.

Učební cíle

Seznámit se s účelem, použitím, principy činnosti a hlavními částmi používaných a perspektivních leteckých radionavigačních zařízení.
Pochopit možnosti jejich využití během vzletu, letu po trati a při přibližování na přistání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičeních. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konzultacemi s vyučujícím, nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Doporučené volitelné složky programu

Žádné.

Základní literatura

CAE Radionavigation, Oxford Aviation Academy, Oxford 2020. (EN)
Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011. (CS)
JAA ATPL, 062 Radionavigation, Theoretical Knowledge Manual, Oxford, 2006. (EN)
Aviationexam.com, JAA/EASA-FCL, 062 Radio Navigation, Edition 2013. (EN)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009. (CS)

Doporučená literatura

SKRYPNIK, O. N.: Radio Navigation Systems for Airports and Airways, Springer, London and New York, ISBN 978-981-13-7200-8, 2019  (EN)
GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - opakování obsahu první části (Radionavigace I/DRN), navázání na další témata.                                          2. SSR - princip činnosti, módy, kódy, druhy SSR, SSRmS.  3. DME (účel, použití, vlastnosti, režimy činnosti).              4. RNAV - systém prostorové navigace.                                5. EFIS (struktura zařízení, CDU, symbolika, zobrazení navigační situace).                                                                    6. Obecně: GNSS (GPS, GLONASS, Galileo - účel, použití, možnosti v letecké navigaci).                                                  7. GPS - princip činnosti, signály, kódy a služby.                    8. GPS - modernizace (ABAS, GBAS, SBAS; porovnání s GLONASS a Galileo).                                                                9. WAAS - princip činnosti;  (Evropa - EGNOS).                10.LAAS - princip činnosti, možnosti realizace.                11.PSS (MLAT) - využití v letecké navigaci.              12.ADS/ADS-B.  Přehled druhů otázek testu ATPL(A).        13.Rezerva - příprava zápočtu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování obsahu předmětu DRN a navázání na další témata - typické příklady.
2. SSR -  princip činnosti; dotazy a odpovědi A, C.                3. SSRmS - dotazy a odpovědi; zachycení a sledování cílů (ACP, RCP).                                                                                4. DME - využití v letecké navigaci; systémy DME/DME.
5. Příklady plánování trati v systému navigace RNAV.
6. FMS/EFIS/EHSI - struktura, druhy zobrazení, použití.
7. Struktura, funkce a využití GNSS.                                        8. GPS, GLONASS, Galileo.
9. Modernizace GNSS - způsoby zvyšování integrity (ABAS, GBAS, SBAS).  
10.LAAS a WAAS - pricip činnosti, druhy, využití v LN. 11.ADS/ADS-B - struktura, cíle, přínosy, využití.            12.Druhy a typy otázek letecké radionavigace, předpokládaných pro kvalifikační testy na ÚCL (obecně;  příklady). 
13. Seminář; konzultace k předmětům DRN a ERN - příprava na zápočet a zkoušku.

eLearning