Detail předmětu

Účetnictví na PC

FP-UupcPAk. rok: 2022/2023

Předmět Účetnictví na PC navazuje na předměty Účetnictví a Finanční účetnictví, kde se studenti seznámili s účetními metodami zpracování informací a zobrazováním podnikových operací ve výstupech z účetnictví, tzn. v jednotlivých částech účetní závěrky i s podrobnějšími informacemi o technice účtování rutinních i specifických účetních případů.
Tyto znalosti jsou v předmětu Účetnictví na PC doplněny a rozvíjeny technikou prací s účetními doklady a účtování v účetním softwaru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti získají znalosti o všech základních operacích, prováděných v účetním softwaru Pohoda.
Dovednosti :Studenti budou schopni pracovat s ekonomickým SW Pohoda ve všech běžně využívaných agendách. V praktické části získají dovednosti v účtování účetních dokladů.
Způsobilost: Na základě získaných poznatků a dovedností mohou studenti pracovat v jednotlivých agendách účetního SW. Samostatně budou zpracovávat zadaný příklad.

Prerekvizity

Řádně ukončené předměty Účetnictví a Finanční účetnictví.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. K jeho získání je nutné aktivně se účastnit cvičení a na závěr semestru odevzdat zpracovaný účetní příklad dle zadání, které bude v průběhu semestru vystaveno. Z úkolu je nutné získat minimální počet 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů.

Ukončení předmětu pro studenty s ISP je shodné s vyjímkou účasti na cvičení.

Osnovy výuky

Předmět Účetnictví na PC navazuje na předměty Účetnictví a Finanční účetnictví. Znalosti z těchto předmětů jsou v předmětu Účetnictví na PC doplněny a rozvíjeny technikou prací s účetními doklady a účtováním v účetním SW.
1. až 7. cvičení instruktáž do SW Pohoda.
1. Prostředí SW Pohoda, základní ovládání, obsah jednotlivých agend
2. Práce na začátku ÚO, jednotlivé agendy: fakturace
3. Pokladní doklady, bankovní doklady
4. Interní doklady, majetek
5. a 6. Mzdy, pracovní cesty
7. Práce na konci účetního období
8. až 13 cvičení samostatná práce studentů na příkladu zadaném pomocí účetních dokladů.

Učební cíle

Cílem předmětu Účetnictví na PC je získání znalostí a praktických dovedností v účtování všech běžných operací obchodní společnosti v účetním SW a snadnější adaptace na jiné SW. Praktická část je zaměřena zejména na účtování základních účetních operací pomocí SW.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast studenů na cvičeních bude sledována. Neúčast na cvičeních mohou studenti nahradit podle pokynů vyučujícího.

Základní literatura

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (CS)
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
CHALUPA, R. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020. 17. vyd. Olomouc: ANAG, 2020. ISBN 978-80-7554-250-2. (CS)

Doporučená literatura

Ekonomický systém Pohoda: Příručka uživatele [online]. 2017. Jihlava: Stormware s.r.o., 2017, http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/. (CS)
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2018. 18. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2018. 1064 s. ISBN 978-80-7554-116-1. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor