Detail předmětu

Organizace přípravy výroby

FP-BopvPAk. rok: 2022/2023

Vymezení postavení a úlohy provozního managementu, včetně obslužných a pomocných činností, standardizace přípravy výroby.Vývoj nových výrobků a inovovaných výrobků ve výrobkových řadách. Patenty. Uplatnění standardizace.
Koncipování normativní základny řízení jako východiska managementu přípravy výroby. Zabezpečení provozuschopnosti. Nové technologie a pracovní techniky v organizaci přípravy výroby – Lean Production, fraktálový podnik, chytrý podnik. Řízení nepřetržité změny. Výroba světové třídy. Význam řízení předvýrobních etap a jejich organizace s využitím IT - Product Livecycle Management (PLM) a vazby na oběhovou ekonomiku s využitím ERP systému podniku a dat z produktu PLM a jeho funkcionalit.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti a znalosti pro řízení předvýrobních etap výrobního procesu v malých a středních výrobních podnikatelských subjektech. Posouzení vlivu řešení nových nebo inovovaných výrobků na environment. Uplatnění projektového řízení při osvojení výroby nového výrobku a zabezpečení technologickcých a montážních pracovišť zdroji. V průmyslových podmínkách produkčních procesů použití procesního řízení pro realizaci porfolia podniku.
Základ znalostí pro magisterské studium Strategický rozvoj podniku a případné další studia na technicky orientovaných univerzitách či fakultách.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z předmětu Matematika I a II, Podniková ekonomika, Konstruování s využitím IT, Materiály ve strojírenství,  Elektrotechnické materiály a Zpracování dat.

Korekvizity

Využití znalostí v návazných předmětech Operativní management výároby, Logistika a Řízení zásob.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu. Budou doplněny praktickými zkušenostmi odborníků z praxe v oblasti využití produktu TPV 2000 Plus a procesního řízení při realizaci činností k výrobě nového produktu.
Cvičení budou probíhat v laboratoři za použití softwarového produktu TPV 2000 Plus k ověření přípravy nového či inovovaného produktu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení přredmětu
Zápočet:
kontrola průběžného studia a přípravy k absolvování laboratorních cvičení s produktem TPV 2000 Plus v průběhu semestru a na závěr semestru pro získání zápočtu formou písemných testů.
Zkouška kontaktní:
bude složena z části :
70% hodnocení
- ústní zkouška - 30 % hodnocení dle klasifikační
stupnice ECTS, uvedené ve Studijní
a zkušebním řádu VUT v Brně.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem-
-zápočet dle dle dohody s vyučujícím na možnost práce v laboratoři dle důvodů ISP.
- zkouška - jen ústní.
Zakončení předmětu v distanční formě:
- zápočet-na základě zadané seminární práce pro samostatné zpracování online
- zkouška- ústní online s využitím MS Teams.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní pojmy podnikové funkce produkčních procesů

2. Přednáška odborníka z firmy TPV Group pro práci s produktem TPV 2000 Plus.

3. Návrh nového výrobku (konstrukční dokumentace).
4. Návrh výroby (technologická dokumentace)
5. Návrh zavedení do výrobního procesu
6. Technologie výrobních operací ((produkty štíhlé přípravy výroby)
7. Příprava výroby – technická dokumentace (prvotní a druhotné data)
8 Technicko-hospodářské normy, normativy9. Studie metod a měření práce

10. Přednáška odborníka z praxe.


11. Formy výrobních procesů pro realizaci rozhodování o životním cyklu výrobku.  Činnosti TPV pro nový výrobek v rámci informačního systému ERP ve vazbě na PLM.
12. Uplatnění standardizace v činnostech přípravy výroby

13. Produktivita práce - měřitelnost výkonů TPV

Učební cíle

Získání znalostí pro řízení předvýrobních etap výrobního procesu jako základu inženýringu s vazbami na zavedení průmyslového inženýrství v praxi. Získání znalostí o projektové dokumentaci pro návrh a výrobu nového či inovovaného výrobku podle požadavků životního cyklu výrobku. Ekonomické posouzení úspěšnosti výrobků na trzích včetně dat pro zajištění zdrojů pro realizaci tvůrčího řešení - oběhová ekonomika v celém životním cyklu produktu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale poskytuje znalosti pro cvičení v laboratoři s produktem TPV 2000 Plus. Přednášky externích pracovníků z praxe jsou povinné. Budou dvě v průběhu semestru, pokud to umožní krizová situace s pandemií Covid-19.
Účast na cvičení je povinná. Omluvená neúčast bude dohodnuta s vyučujícím.

Základní literatura

BENEŠOVÁ,A.,KOTLASOVÁ,V.,HRŮZOVÁ,H. Příprava a operativní řízení výroby. 1.vyd. Praha SNTL 1990, 265s., ISBN 80-08-00352-0 (CS)
HAYES,R.H.,WHEELWRIGHT,S.C. Dynamická výroba. Přel.Šálek,M., Praha Victoria Publishing 1993, 369s. ISBN 80-85605-20-1 (CS)
VYTLAČIL,M., MAŠÍN,J:, STANĚK,M. Podnik světové třídy. 1.vyd. Liberec IPI 1997,276s. ISBN 80-902235-1-6 (CS)
GREASLEY, Andrew. Operations management. Los Angeles: SAGE, 2008, iv, 172 s. ISBN 978-1-4129-1883-1. (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. 2. vyd. přepracované a doplněné Brno CERM, akademické nakladatelství 2015, 123 s, ISBN 978-80-214-5247-3 (CS)

Doporučená literatura

KAVAN,M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, 424s., ISBN 80-247-4099 (CS)
SCHULTE, P. Komplex IT/ project management. New York CSC Press 2010, 314s. ISBN 0-8493-1932-3 (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning