Detail předmětu

Makroekonomie 1

FP-mak1PAk. rok: 2022/2023

Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím nezbytné penzum znalostí pro pochopení základních principů makroekonomie. V rámci předmětu budou objasněna východiska ekonomického myšlení, vztahy mezi nabídkou a poptávkou na trzích výrobků a služeb a trzích výrobních faktorů, přístupy k měření makroekonomického výstupu, faktory podmiňující ekonomický růst a v neposlední řadě klíčové otázky vztahující se k trhu peněz a hospodářské politice. Předmět "Makroekonomie 1" se v teoretické rovině opírá o současné ekonomické teorie hlavního proudu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studující porozumí principům ekonomického myšlení v kontextu ekonomických teorií hlavního proudu. Součástí kompetencí je rovněž pochopení mechanismu fungování národní ekonomiky, definování její rovnováhy a propojení národního hospodářství s vnějším ekonomických prostředím. Studující porozumí významu znalostí makroekonomických teorií z pohledu managementu podnikatelských subjektů, což jej podpoří v procesu rozhodování, tzn. v analytické práci předpokládající znalosti o vývoji vnějšího ekonomického prostředí vedoucí k lepším výsledkům v rámci operativního a strategického řízení podnikatelských subjektů.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy a všeobecný přehled o vývoji ekonomické situace v ČR a ve světě stejně jako znalosti matematických principů v ekonomii a schopnost jejich aplikace na modelových příkladech.

Doporučená nebo povinná literatura

KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1. (CS)
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9. (CS)
SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)
SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)
HOLMAN, R. a kol. Ekonomie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999. 726 s. ISBN 80-7179-255-1. (CS)
SOUKUP, J., POŠTA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2. (CS)
HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)
MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999, 763 s. : il. ISBN 80-7169-891-1. (CS)
HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu probírané látky uvedené v osnově předmětu s možností diskuse o aktuálním tématu v závěrečném bloku. Cvičení jsou zaměřena na řešení praktických úloh a procvičení teoretických základů z přednáškových bloků.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ze cvičení z předmětu Makroekonomie 1 student získá při dosažení minimálně 16 bodů z 30 možných. Body budou přidělovány za následující aktivity: absolvování dvou průběžných písemných prací (maximálně v součtu 30 bodů). Průběžné písemné práce budou psány v 6. a 12. týdnu semestru. Maximální počet bodů z každé písemné práce je 15 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 8 bodů z každé písemné práce. Student má nárok na opravu jak první, tak druhé průběžné písemné práce. Opravný termín pro obě písemné práce bude ve 13 týdnu semestru. Upřesňující informace o čase a místu konání průběžných písemných prací budou uvedeny v e-Learningu, případně v aktualitách z předmětu, případně sděleny cvičícím. Účast na cvičeních je nepovinná
Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Z písemné zkoušky může student získat max. 70 bodů, minimálně však musí dosáhnout bodového hodnocení na úrovni 35 bodů. Písemná zkouška má dvě části. První část (A) obsahuje 20 otázek. Z této části musí získat student min. 70 % maximálně možného počtu bodů (maximum činí 40 bodů). Pakliže této minimální hranice student nedosáhne, nebudou brány v úvahu výsledky z druhé části písemné zkoušky (tj. části B, která obsahuje dvě otevřené otázky, a jejíž maximální hodnocení činí 30 bodů).
V případě, že student obdrží minimální počet bodů, přičítají se k těmto body ze zápočtu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max. 70 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.
Student má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho omluva není přijata, je klasifikován stupněm „F”. Neodhlásil-li se student včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Student musí v omluvě doložit vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl dostavit. Nesouhlasí-li student s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je pochopení klíčových makroekonomických teorií v rozsahu kladeném na studujícího vysokých škol ekonomického zaměření. Studující se seznámí se základními pojmy, principy a teoriemi stejně jako s aplikační rovinou v kontextu hospodářské politiky státu.
1. Úvod do makroekonomie - principy ekonomie, ekonomické myšlení.
2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.
3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Sklon a posun křívek AS a AD.
4. Měření výkonnosti ekonomiky, ukazatele typu produkt a důchod.
5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely makroekonomické rovnováhy-klasický, keynesiánský a neokeynesiánský.
6. Teorie hospodářského cyklu. Ekonomický růst a modely ekonomického růstu.
7. Teorie peněz, poptávka a nabídka na trhu peněz, peněžní multiplikátor, centrální banka, sektor komerčních bank.
8. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce.
9. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost, teorie Phillipsovy křivky.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.
13. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.

Cíl

Cílem předmětu je pochopení klíčových makroekonomických teorií v rozsahu kladeném na studujícího vysokých škol ekonomického zaměření. Studující se seznámí se základními pojmy, principy a teoriemi stejně jako s aplikační rovinou v kontextu hospodářské politiky státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních není sledována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EP , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-UAD-D , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor