Detail předmětu

Economics of Company

FP-BECOEAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na základní kategorie ekonomiky podniku jako jsou podstata, cíle a funkce podniku, majetek a kapitál, oceňování majetku a závazků, výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby. Součástí předmětu jsou základy finanční a investiční činnosti a ekonomické rozhodování.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci semestrální práce aplikovat a řešit některou z činností podniku ve vybraném podniku a z hlediska praktického pochopit vzájemné ekonomické souvislosti v rámci podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 25 bodů ze 45 možných bodů udělovaných za zpracování dílčích úkolů na cvičeních (maximálně 25 bodů) a zápočtový test (minimálně 10 bodů, maximálně 20 bodů). Forma zkoušky je písemná. Maximální počet bodů ze zkoušky je 55 bodů, přičemž student musí získat minimálně 25 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.
Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 - 90
B 89 - 80
C 79 - 70
D 69 - 60
E 59 - 50
F 49 - 0

Osnovy výuky

1. Podniková ekonomika - základní pojmy: ekonomie a ekonomika. Produkce a produkční faktory. Principy podnikání.
2. Okolí podniku. Zainteresované strany. Funkce podniku. Typologie podniků.
3. Cíle podniku. Maximalizace zisku. Shareholder value.
4. Právní formy podnikání v České republice a Evropské unii.
5. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
6. Výnosy a náklady. Výkaz zisku a ztráty.
7. Cash flow.
8. Kalkulace. Klasifikace nákladů.
9. Kalkulační metody.
10. CVP analýza.
11. Strategie financování.
12. Ekonomické hodnocení investičních projektů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku s důrazem na malé a střední podniky. Zabývá se výstavbou, fungováním a činnostmi podniku. V přednáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.
Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky malých a středních podniků v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samotné podnikatelské činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná.

Základní literatura

ALLEN, B.W., WEIGELT K., DOHERTY, N.A., MANSFIELD, E. Managerial Economics: Theory, Applications, and Cases. 7th Edition. W.W. Norton, New York, 2009, ISBN-10: 0393932249. (EN)
DAVID E. Financial Analysis and Decision Making. 2003 McGraw-Hill. ISBN 0-07-141559-9. (EN)
WHITE, G.I., SONDHI, A.C., FRIED, D. The analysis and use of financial statements. 3rd ed. Hoboken: John Wiley, 2003. ISBN 0-471-37594-2. (EN)

Doporučená literatura

BERNSTEIN, L.A., WILD., J.J. Analysis of financial statements. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2000. ISBN 0-07-094504-7. (EN)
HILTON, R.W., MAHER, M., SELTO, F.H.. Cost management: strategies for business decisions. 4th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-0-07-128799-9. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podniková ekonomika - základní pojmy: ekonomie a ekonomika. Produkce a produkční faktory. Principy podnikání.
2. Okolí podniku. Zainteresované strany. Funkce podniku. Typologie podniků.
3. Cíle podniku. Maximalizace zisku. Shareholder value.
4. Právní formy podnikání v České republice a Evropské unii.
5. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
6. Výnosy a náklady. Výkaz zisku a ztráty.
7. Cash flow.
8. Kalkulace. Klasifikace nákladů.
9. Kalkulační metody.
10. CVP analýza.
11. Strategie financování.
12. Ekonomické hodnocení investičních projektů.

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor