Detail předmětu

Elektronické obvody

FEKT-MPC-ELOAk. rok: 2022/2023

Studenti se seznámí s popisem linearizovaných elektronických obvodů s moderními aktivními prvky (obvodové funkce a jejich interpretace) a s metodami jejich analýzy (detailní využití modifikované metody uzlových napětí). Předmět pokračuje probíráním důležitých otázek šumové, citlivostní a toleranční analýzy elektronických obvodů a návrhu pasivních příčkových článků. Řešeny jsou problémy zpětné vazby a stability systémů, oscilační podmínky. Předmět vrcholí přehledem metod pro řešení nelineárních elektronických obvodů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) samostatně a kreativně použít maticové metody pro ruční řešení i syntézu linearizovaných obvodů s aktivními prvky; (b) numericky a graficky řešit nelineární obvody; (c) využít počítač k analýze a návrhu zesilovačů, filtrů, oscilátorů a obdobných elektronických obvodů se soustředěnými parametry.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl mít následující znalosti: 1. matematické operace (počítání s vektory a maticemi, řešení soustavy rovnic, derivace, integrace a elektroniky) a 2. základní poučky a zákony (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, princip superpozice). Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezeční forma s možností přechodu na online výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Počítačová cvičení během semestru (20 bodů), laboratorní měření (20 bodů) a písemná závěrečná zkouška (60 bodů).

Osnovy výuky

1. Základní zákony a teorémy v elektronických obvodech, praktické ukázky.
2. Modelování a charakterizace elektronických prvků (Ing. Běťák, ON Semiconductor, Rožnov).
3. Obvodové funkce a parametry, nulové body a póly, kmitočtové charakteristiky.
4. Návrh pasivních příčkových RLC dvojpólů.
5. Maticové metody řešení linearizovaných obvodů s regulárními mnohopóly.
6. Maticové metody řešení linearizovaných obvodů s operačními zesilovači a proudovými konvejory.
7. Citlivostní analýza elektronických obvodů, toleranční analýza a syntéza.
8. Šumová analýza elektronických obvodů, zdroje a modelování šumu.
9. Zpětná vazba, dělení a její vliv na základní parametry elektronického systému.
10. Metody vyšetřování stability obvodů.
11. Oscilátory a PID regulátory.
12. Grafické a numerické metody řešení nelineárních obvodů.
13. Návrh integrovaných obvodů (Doc. Horský, ON Semiconductor, Brno).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami analýzy elektronických obvodů se soustředěnými parametry. Pozornost je soustředěna jak na ruční výpočty, tak také na řešení prostřednictvím počítačových programů.

Základní literatura

PETRZELA, J. Teorie elektronických obvodů, VUTIUM, 2012. (CS)
DOSTAL, T. Teorie elektronických obvodů. VUTIUM, 2006 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning