Detail předmětu

Solving of Innovative Tasks

FEKT-DPA-RIZAk. rok: 2022/2023

    TRIZ učí myslet systematicky a hlavně tvořivě,
             učí, jak z technických problémů udělat řešitelné úlohy.
V úvodu osvojíte dvě elementární metody z projektového řízení (SWOT, Log Frame).
Těžiště kurzu je v osvojení analyticko-řešitelské metodiky TRIZ-Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání.
Nejprve metodika provází uživatele systematickou analýzou zájmového objektu za  účelem formulavat četné problémy, s cílem
odpovědět na analytickou otázku, CO a PROČ je žádoucí/potřeba řešit.
Potom následuje tvůrčí syntéza, tj. řešení inovačních až invenčních úloh, dohledaných v řešených problémech, s cílem
odpovědět na řeštelskou otázku, JAK lze úlohu ideově/reálně vyřešit.
TRIZ vás naučí, jak z technických problémů, zjištěných analýzou objektu, dělat inovační až invenční úlohy řešitelné v rámci syntézy.
 
 
   
TechOptimzer a Goldfire jsou sw. prostředky podporující analýzu, syntézu, dohledáváním informací až znalostí  
v elektronicky dostupném prostředí (www, patentové databáze, atd atd...) a také generování  zprávy pro řešený "miko-projekt".
  

   Užitečnost projektového řízení změn (inovací), systémového přístupu k řešeným problémů, dovednost tvořivě řešit nalezené úlohy,
dohledávat relevantní informace až znalosti a efektivně komunikovat, to jsou nezpochybnitelné  a oceňované "soft skills".
Ve volitelném a "svobodném" kurzu načerpáte těchto dovedností mnoho. 
Potvrzují to četné reference studentů, doktorandů, inženýrů z praxe, ředitelů firem, profesorů, atd.

 

 

 

 

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

1. Osvojené poznatky základů projektového řízení (PM)
2. Osvojený systémový přístup k zájmovému objektu inovace, formulace inovačních zadání
3. Osvojené řešitelské instrumentárium z metodiky TRIZ, řešení inovačních úloh
4. Zvladnutá práce s Goldfire Innovator - soft. podporou metodiky TRIZ

Způsob a kritéria hodnocení


Test 1. TRIZ-analýza objektu inovace. 5 bodů.
Test 2. TRIZ-syntéza inovačních zadání. 5 bodů.
Odevzdaný inovační mikroprojekt. 20 bodů.
Zkouška. 70 bodů. 

Osnovy výuky

1. Inovační projekty (1. týden)
Projekty ve studiu, v praxi , v ČR, v EU. Inovační faktory firmy, trendy, megatrendy. SWOT. Log Frame.
Plán inovačního projektu: Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje (čas, náklady, lidé, technika), plán, rizika, kontrola, řízení, prezentace výsledků.
Výsledek: Znalost, jak sepsat přesvědčivý návrh změny – inovační projekt.

2. TRIZ - Analýza zájmového objektu.  (2.-5. týden)
Vymezení systému, dekompozice, struktura, funkce, parametry. 
Diagnóza komponent. Příčinně následkové řetězce nalezených problémů. 
Tendence zdokonalování techniky získané studiem patentů.
Výsledek analýzy: Správně (stručně a jasně) formulovaná a správná (zacílená) inovační zadání obsahující informace
CO (komponenty) a PROČ (argumentace) v objektu zdokonalit - inovovat, 

3. TRIZ - Syntéza (řešení) formulovaných inovačních úloh. (6.-12. týden) 
Řešení technických rozporů v zadání - invenčními principy.
Řešení fyzikálních rozporů v zadání - separačními postupy.
Řešení konfliktů látek a polí v zadání - modelovými vzory.
Neuspokojivá funkce komponenty a možnosti jejího založení na jiném efektu.
Zjištěný stav komponenty a její konfrontace s tendencemi zdokonalování techniky.
Stav techniky a patentoprávní ochrana novosti navrhovaného řešení.
Výsledek syntézy: Koncepční řešení inovačních zadání a úloh (rozporů, interakcí, funkcí, komponent).
JAK řešit inovační až invenční úlohy. 

4. TechOptimizer a Goldfire jsou sw. podpory metodiky TRIZ. (3.-13. týden)
Vede řešitele analýzou, syntézou, evaluací novosti variantních řešení.
Vyhledává informací až znalostí, a to sémantickým zpracováním elektronicky dostupných oborových www portálů a četných databází patentů.
Výsledek: Vygenerovaná a zeditovaná zpráva o řešení „mikroprojektu“.

Četné řešené příklady v praxi. Četné reference od Mgr., PhD., profesorů a inženýrů z firemní praxe.


Učební cíle

Cíl předmětu:
Využívání TRIZ a sw. podpory ve studiu techniky a v inovační praxi firem.

Účel předmětu: 
Poznat, osvojit a používatt metodiku TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních až invenčních Zadání) , osvojit způsob práce se sw. podporou TRIZ a porozumět základům PM (Projektovému řízení). 

Transdisciplinární certifikovanou metodiku TRIZ a  PM a pořízené licence TechOptimizer a Goldfire na FEKT je žádoucí využít: 
- pro posílení: systémového přístupu k řešeným technických problémům a inovacím na VUT a v praxi,
- pro posílení:tvůrčího potenciálu studentů,
- pro posílení aptability absolventů. 

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Samostatná práce: projekt zabývající se analýzou a syntézou dobře známého objektu(produktu) vedoucí k jeho inovaci.

 

Základní literatura

Gadd, K.: TRIZ for Engineers, Oxford Creativity, J.Wiley and Sons, 2013, ISBN 978 0470684320 (EN)
Belski, I: Improve Your Thinking, Substance-Field Analysis, Melbourne, 2007, ISBN 9780980329308 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor