Detail předmětu

Seminář ke státní závěrečné zkoušce 1

FaVU-CPZZ-IAk. rok: 2022/2023

První z trojice seminářů sloužících studentům jako opora při přípravě na teoretickou část magisterské státní závěrečné zkoušky. Obsah tohoto semináře se opírá o doporučenou studijní literaturu k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky. Studenti během semestru pracují s pěti vybranými texty - ke každému textu zpracují konspekt, kterým jim následně slouží jako opora pro kritickou diskuzi o textu během semináře.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se podrobněji seznámí s vybranou studijní literaturou, a získají tak základ pro individuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku. Psaním konspektů posílí studenti schopnost parafrázovat odborné texty - vystihnout jejich argumentační jádro, oddělit závažné od méně důležitých informací. Během seminářů studenti prohloubí svou schopnost kritické diskuze o tématech souvisejících se zaměřením studia.

Prerekvizity

Dobrá orientace v dějinách moderního a současného umění, schopnost kritické práce s textem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tento kurz se opírá o metodu aktivního učení, v němž studenti vystupují z pasivní role příjemců obsahu. Role vyučujících je koordinační (rozdělování úkolů), ale samozřejmě také odborná – korigují případné nedostatky v konspekech a řídí diskuze během seminářů.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu je potřeba splnit tyto podmínky: odevzdat konspekty (v požadované délce a kvalitě) k všem pěti vybraným textům; zúčastnit se alespoň čtyř seminářů.

Osnovy výuky

Na začátku semestru jsou studentky a studenti rozděleni do dvou seminárních skupin. V těchto skupinách pak pracují pod vedením vyučujících s pěti texty z doporučené studijní literatury ke státní závěrečné zkoušce. Každý text musí studenti nejprve zpracovat formou krátkého konspektu, který musí odevzdat před termínem semináře věnovanému danému textu. Výběr textů a termíny seminářů pro jednotlivé skupiny jsou oznámeny na začátku semestru.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými texty doporučené literatury ke státní závěrečné zkoušce a zároveň při práci s těmito texty rozvinout a upevnit důležité kompetence - schopnost věcně parafrázovat obsah odborného textu a schopnost vést o něm kritickou diskusi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast - tolerována je 1 neomluvená absence na semináři.

Základní literatura

Marita STURKEN – Lisa CARTWRIGHT, Studia vizuální kultury, Praha: Portál, 2009. (CS)
Yve-Alain BOIS – Benjamin Buchloh – Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ, Umění po roce 1900, Praha: Slovart, 2007. (CS)
Pavel BARŠA, Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem, Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. (CS)
Helena BENDOVÁ – Matěj STRNAD (eds.), Společenské vědy a audiovize, Praha: NAMU, 2014. (CS)
Fredric JAMESON, Postmodernismus neboli Kulturní logika pozdního kapitalismu, Praha: Rybka Publishers, 2016. (CS)
Paul O’NEILL, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), The MIT Press, 2012. (CS)
Denis CIPORANOV –Tomáš KULKA (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Červený Kostelec: Mervart, 2010. (CS)
Hal FOSTER, „Co je nového na neoavantgardě?“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 4, 2010, č. 8, s. 58–84. (CS)
Pavel ZAHRÁDKA (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky, Brno: Barrister & Principal, 2010. (CS)
Martina PACHMANOVÁ (ed.), Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha: One Woman Press, 2002. (CS)
Jean-François LYOTARD, O postmodernismu (Postmoderno vysvětlované dětem; Postmoderní situace), Praha: Filosofický ústav AVČR 1993. (CS)

Doporučená literatura

Marta FILIPOVÁ – Matthew RAMPLEY (eds.), Možnosti vizuálních studií: obrazy, texty, interpretace, Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007. (CS)
Nicolas MIRZOEFF, Úvod do vizuální kultury, Praha: Academia, 2012. (CS)
Anour ABDEL–MALEK – Chinua ACHEBE – Aimé CÉSAIRE – Achille MBEMBE – Edward W. SAID – Ngũgĩ WA THIONGʼO, Postkoloniální myšlení II, Praha: tranzit.cz, 2011. (CS)
Karel CÍSAŘ (ed.), Sochy v ulicích III. Stav věcí, Brno: Dům umění města Brna, 2012. (CS)
Hans Ulrich OBRIST, Stručná historie kurátorství, Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, 2012. (CS)
David KORECKÝ (ed.), Médium kurátor: role kurátora v současném českém umění, Praha: Agite/Fra, 2009. (CS)
Claire BISHOP, Installation Art, London: Tate Publishing, 2011. (EN)
Jakub STEJSKAL, „Umění, ideologie a estetika“, in: Pavel ZAHRÁDKA (ed.), Estetika na přelomu milénia, Brno: Barrister & Principal, 2010. (CS)
Josef FULKA, Psychoanalýza a francouzské myšlení, Praha: Herrmann & synové, 2008 (část I). (CS)
Wolfgang WELSCH, Naše postmoderní moderna, Praha: Zvon, 1994. (CS)
Rosalind KRAUSS, „Sochařství v rozšířeném poli“, in: Karel CÍSAŘ (ed.), Sochy v ulicích III. Sochy v ulicích, Brno: Dům umění města Brna, 2012, s. 130–143. (CS)
Karsten SCHUBERT, The Curator’s Egg, Londýn: Ridinghouse, 2009. (EN)
Bojana PEJIĆ (ed.), Gender check: A reader. Art and Theory in Eastern Europe. Kolín nad Rýnem: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor