Detail předmětu

Diplomový seminář pro magistry

FaVU-DIPLMGRAk. rok: 2022/2023

Předmětem semináře je tvorba textové části dokumentace závěrené (diplomové) práce. Vedoucí semináře (konzultanti) vedou studenty k formulování základní osnovy textu a jejímu následnému rozvinutí; dále k účelné práci se zdroji a k dodržování zásad odborné práce s textem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti napíší textovou část dokumentace závěrečné práce, jež svým rozsahem a komplexností odpovídá závažnosti závěrečného výstupu magisterského studia. Rozsah textové části DZP by měl být cca 15 až 20 tisíc znaků.

Textová část DZP zpravidla zahrnuje: Stručnou anotaci; motivační úvod (zdůvodnění volby daného zadání; inspirační zdroje atp.); vymezení cíle práce, event. jejího praktického přínosu; základní popis díla / souboru děl / projektu; zasazení díla do kontextu umělecké / designérské praxe, popř. srovnání s dosavadním řešením příbuzné problematiky; případné zasazení práce do kontextu teorie umění, respektive vizuální teorie; zhodnocení dosažených výsledků s ohledem na vytyčené cíle, popř. naznačení možností, či podnětů pro další práci.

Po formální stránce je textová část DZP souvislým textem, který musí splňovat kritéria jazykové (gramatické a stylistické) správnosti. Nemusí mít nutně podobu odborného textu (obsahuje-li seznam literatury a poznámkový aparát, měly by tyto podléhat citační a bibliografické normě), vyžaduje se nicméně věcná správnost a přesnost.

Prerekvizity

Schopnost práce se strukturovanými informacemi, práce s odborným textem, schopnost vlastních teoretických reflexí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Po vstupní schůzce, kde jsou studenti seznámeni s průběhem semináře a s rozdělením mezi konzultanty, probíhá výuka formou individuálních konzultací, případně kolokviální formou. Konzultace jsou podloženy individuální prací na textech, při kterých je zohledňována zpětná vazba ze strany konzultantů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je předložení dokončeného textu, který obsahuje požadované obsahové složky a vyhovuje požadavkům věcné i formální správnosti.

Osnovy výuky

1. Seznámení studentů s požadavky na obsah a formu textové části dokumentace diplomové práce.
2. Zopakování pravidel práce s odborným textem.
3. Formulování individuálních osnov, na kterých bude vystavěn text.
4. Konzultace zaměřené na výběr zdrojů, práci s nimi a na samotné psaní textu.

Učební cíle

Cílem semináře je vznik textové části dokumentace závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou vstupních seminářů a následně individuálních konzultací. Účast je povinná.

Doporučená literatura

Volba literatury vychází z individuálních potřeb jednotlivých studentů
Yve-Alain BOIS – Benjamin Buchloh – Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ, Umění po roce 1900, Praha: Slovart, 2007. (CS)
časopisy: Artforum, Frieze, Mousse, Labyrint revue, Umělec, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný