Detail předmětu

Veřejné stavební investice 1

FAST-BV012Ak. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá problematikou efektivnosti veřejných stavebních projektů. Těžištěm kursu je metodický návrh pro zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a užitků a dalších dokumentů (SWOT analýzy a logického rámce). Problematika národních i mezinárodních finančních zdrojů (především strukturální fondy EU). Veřejné zakázky, zadávací řízení a výběr nejvýhodnější nabídky. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost pro zpracování studie proveditelnosti a eCBA veřejného stavebního projektu.

Prerekvizity

Znalosti při zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Osnovy výuky

1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, efektivnost)
2. Tvorba cen veřejných a soukromých statků, externality
3. Nákladově výstupové metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů
4. Regionální politika, principy a nástroje
5. Finanční zdroje pro veřejné investování (národní, mezinárodní)
6. SWOT analýza, Logický rámec
7. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů
8. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů
9. Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C)
10. Náklady projektu z pohledu dotačních zdrojů
11. Veřejné zakázky (pojmy, výběrová řízení) – zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
12. Hodnocení nabídek veřejných zakázek (ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena)
13. Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro samostatné zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu financovaného z veřejných zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, efektivnost) 2. Tvorba cen veřejných a soukromých statků, externality 3. Nákladově výstupové metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů 4. Regionální politika, principy a nástroje 5. Finanční zdroje pro veřejné investování (národní, mezinárodní) 6. SWOT analýza, Logický rámec 7. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů 8. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů 9. Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C) 10. Náklady projektu z pohledu dotačních zdrojů 11. Veřejné zakázky (pojmy, výběrová řízení) – zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 12. Hodnocení nabídek veřejných zakázek (ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena) 13. Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Posouzení finanční efektivnosti projektů. 2. SWOT analýza. Případová studie. 3. Analýza problémů a řešení. 4. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu. 5. Individuální práce na projektu – Logický rámec. 6. Prezentace výsledků. 7. Nákladové metody hodnocení projektu - Případová studie. 8. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce. 9. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce. 10. – 11. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce. 12. Prezentace výsledků. 13. Zápočet.