Detail předmětu

Nauka o budovách 1

FAST-BH007Ak. rok: 2022/2023

Metodika projektování obytných staveb s využitím znalostí základních typologických, provozně dispozičních a objemových požadavků. Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Osvojení zásad architektonického a konstrukčního navrhování pozemních staveb. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení obytných staveb a přístupnosti k nim. Projektování obytných budov v navazujících cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti o typologických základech projektování obytných staveb. Absolvent předmětu bude schopen koncepční práce při návrhu širokého spektra obytných budov s ohledem na požadavky výtvarné a kompoziční. Student si osvojí akceptování typologických a ergonomických zásad provozního řešení, požadavků na bezbariérové řešení staveb při dodržování platných norem, vyhlášek a předpisů.

Prerekvizity

Znalost základních konstrukcí zděných a betonových, kovových a dřevěných. Požadavky TZB, tepelné techniky a akustiky.

Korekvizity

Souběžné získávání dalších znalostí o vhodných použitích konstrukčních systémů a detailů, nových materiálů. Požadavky tepelné techniky a akustiky, požární bezpečnosti staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu Vysokého užení technického v Brně.
Přednášky předmětu jsou doplněny prezentacemi současných developerských projektů a realizací. Studenti mají na intranetu přístup k tzv. oporám k předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje absolvování cvičení s udělením zápočtu z daného předmětu na základě odevzdání grafického výstupu elaborátu, splnění podmínek závěrečného písemná testu a vlastní zkoušky.

Osnovy výuky

1. Soulad požadavků při tvorbě prostředí.
2. Závislost prostoru na fyziologii uživatele.
3. Provozní zásady. Vstupní prostory vnější a vnitřní.
4. Komunikační prostory vertikální a horizontální.
5. Hygienické a sociální vybavení.
6. Bezbariérové řešení vnějšího prostředí.
7. Bezbariérové řešení vnitřních prostorů staveb.
8. Obytné budovy - dispozičně provozní vztahy. Zónování.
9. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace.
10. Typologické formy obytných budov.
11. Posouzení obytných budov z hlediska proslunění a zastínění.
12. Garáže a provozovny v obytných budovách. Osazení do terénu. Odstupy jednotlivých objektů.
13. Návaznost interiéru na exteriér. Oplocení. Malá architektura. Využití nezastavěné plochy pozemku.

Učební cíle

Získat základní znalosti a zkušenosti v koncepční práci při návrhu obytných budov s ohledem na požadavky výtvarné a kompoziční. Osvojení si a akceptování typologických zásad, norem, vyhlášek a předpisů. Respektování požadavků na bezbarierové řešení staveb i exteriéru při současném využití znalostí z oblasti konstrukcí, tepelné techniky, akustiky a požární ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ČSN 73 4301 Obytné budovy, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009 (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009 (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009 (CS)
ŠTÍPEK, Jan a kol.: Základy nauky o stavbách, Praha: ČVUT, 2009 (CS)
NEUFERT, Ernst and Peter: Architects data, Oxford and Northampton: The Alden Group Ltd., 2003 (EN)
Parlament České republiky: Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., 2006 (CS)

Doporučená literatura

FILIPIOVÁ, Daniela: Projektujeme bez bariér, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002 (CS)
REMEŠ, Josef a kol.: Stavební příručka, Praha: Grada, 2014 (CS)
ŠTÍPEK Jan, PAROUBEK Jiří: Stavby pro bydlení, Praha: ČVUT, 2006 (CS)
BLANC, Alan: Mitchells Internal Components, London: Longman, 1998 (EN)
REID, Esmond: Understanding Buildings, London: Addison Wesley, 1996 (EN)
NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Consultinvest Praha, 2000 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Soulad požadavků při tvorbě prostředí. 2. Závislost prostoru na fyziologii uživatele. 3. Provozní zásady. Vstupní prostory vnější a vnitřní. 4. Komunikační prostory vertikální a horizontální. 5. Hygienické a sociální vybavení. 6. Bezbariérové řešení vnějšího prostředí. 7. Bezbariérové řešení vnitřních prostorů staveb. 8. Obytné budovy - dispozičně provozní vztahy. Zónování. 9. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace. 10. Typologické formy obytných budov. 11. Posouzení obytných budov z hlediska proslunění a zastínění. 12. Garáže a provozovny v obytných budovách. Osazení do terénu. Odstupy jednotlivých objektů. 13. Návaznost interiéru na exteriér. Oplocení. Malá architektura. Využití nezastavěné plochy pozemku.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.– 3. týden:

Zadání 1: Rešerše

Vypracujte rešerši na libovolný volně stojící rodinný dům, který si vyberete na www.archiweb.cz a posuďte minimálně z pěti hledisek. – např.:

 • umístění na pozemku
 • orientaci ke světovým stranám
 • rozeberte provozní vazby
 • posuďte plochy jednotlivých místností, popř. kubaturu
 • vypočtěte a vyhodnoťte osvětlení jednotlivých místností
 • zamyslete se nad úložnými prostory v celém domě (skladování oděvů, obuvi, úklidových čisticích prostředků, hygienických potřeb v koupelně, zahradního nábytku a potřeb pro údržbu zahrady…)

Doplňte obrázky, případně náčrty, výpočty. Porovnejte s normou ČSN 73 4301 Obytné budovy, s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, vyhodnoťte ergonomii řešení jednotlivých prostorů, případně navrhněte vhodnější řešení…

Výstup na A4 nebo A3 v lištové nebo kroužkové vazbě.

4. – 12. týden:

Zadání 2: Navrhněte bydlení podle vašich představ – architektonická studie

Na základě získaných informací z rešerše a přednášek navrhněte rodinný dům min 4 +1.

 • vlastní návrh – představa vašeho rodinného bydlení
 • bez limitu podlaží, tvaru, zastřešení
 • umístění na ideálním, ale konkrétním pozemku, včetně vybavení všech místností

Věnujte pozornost:

 • umístění na pozemku
 • provozní vazby (rozdělení na denní a klidovou zónu)
 • plochy, kubatura (podkrovní místnosti)
 • úložné prostory
 • osvětlení
 • orientace ke světovým stranám (osazení v terénu)
 • ergonomie (kuchyň, koupelna, komunikační prostory, pracovna…)
 • architektonické ztvárnění, použité materiály, barevnost

Výstup: formát A3 – v liště nebo kroužkové vazbě

 • průvodní zpráva
 • situace 1 : 200
 • půdorysy 1 : 100
 • řez 1 : 100
 • pohledy 1 : 100
 • 3D vizualizace

Grafická úprava – libovolná technika - jednotná úprava všech listů – jednoduchý popis, barevně!!!

13. týden – ZÁPOČET