Detail předmětu

Stavební právo (V, E)

FAST-BZ001Ak. rok: 2022/2023

Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získají studenti znalosti právní problematiky v oblasti stavebního práva.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. Právní řád České republiky. Evropská legislativa.
2. Územní plánování, nástroje územního plánování.
3. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
4. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor.
5. Provádění staveb. Užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov.
6. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
7. Správní delikty. Vyvlastnění.
8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
10. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady.
11. Ochrana ovzduší. Ochrana zemědělského půdního fondu.
12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků. Podnikání na základě živnostenského zákona.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s právním řádem České republiky se zaměřením na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Plos J., Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, Praha, Grada Publishing, a. s., 2007, 672 s.

(CS)

Plos J., Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 1172 s.

(CS)

Machačková j. a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2018, 1216 s.

(CS)

Vlachová B., Zákon o vyvlastnění: komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2018, 158 s.

(CS)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon

(CS)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na výstavbu (nahradila vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí les, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

(CS)

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 90/2012 S, zákon o obchodních korporacích, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 255/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v aktuálním znění

(CS)

Sdělení č. 544/2006 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle §117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, v aktuálním znění

(CS)

Sdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají, v aktuálním znění

(CS)

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 368/2020, o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

(CS)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor V , 4. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor N , 4. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 4. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. Právní řád České republiky. Evropská legislativa. 2. Územní plánování, nástroje územního plánování. 3. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí. 4. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor. 5. Provádění staveb. Užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov. 6. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 7. Správní delikty. Vyvlastnění. 8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 10. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady. 11. Ochrana ovzduší. Ochrana zemědělského půdního fondu. 12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy. 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků. Podnikání na základě živnostenského zákona.