Course detail

Building Law

FAST-BZ001Acad. year: 2022/2023

The law system of the Czech state. The building law as part of the system of administrative law. Building Act. Implementing regulations to the Building Act. Legal regulation of administrative offenses. Expropriation. Conduct of business by natural and legal entities in building industry. Basic employment relations.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Social Sciences (SPV)

Learning outcomes of the course unit

After completing the course students will be familiar with the Building Law.

Prerequisites

The subject extends the knowledge gained at secondary school.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

Lectures:
1. Introduction to the course, basic legal concepts. Legal regulation in the Czech Republic. European law.
2. Town and country planning and its instruments.
3. Planning permission proceedings, types of planning permissions.
4. Building code, building permit and notification, building permit proceedings. Authorized inspector.
5. Structure realization. Utilization and removal of structures. Energy intensity of buildings.
6. Selected activities in construction. Authorization according to the Law. No. 360/1992 Coll., on practice of profession of authorized architects and authorized engineers and technicians working in the field of building constructions.
7. Administrative offenses. Expropriation.
8. Law No. 254/2001 Coll., on Water and Amendments to Some Acts (The Water Act)
9. Law No. 274/2001 Coll., on Water Mains and Sewer Systems for Public Use and Amendments to Some Acts (The Water Mains and Sewer Systems Act)
10. Waste economy. Waste management.
11. Air protection. Protection of agricultural land resources.
12. Basic employment relations, requisites of employment contract.
13. Trade companies, their basic characteristics, status of partners. Trade business.

Work placements

Not applicable.

Aims

The objective of the course is to make the students familiar with the legal order of the Czech Republic focusing on the Building Act and its implementing regulations.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Plos J., Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, Praha, Grada Publishing, a. s., 2007, 672 s.

(CS)

Plos J., Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 1172 s.

(CS)

Machačková j. a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2018, 1216 s.

(CS)

Vlachová B., Zákon o vyvlastnění: komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2018, 158 s.

(CS)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon

(CS)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na výstavbu (nahradila vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí les, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

(CS)

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 90/2012 S, zákon o obchodních korporacích, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v aktuálním znění

(CS)

Vyhláška č. 255/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v aktuálním znění

(CS)

Sdělení č. 544/2006 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle §117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, v aktuálním znění

(CS)

Sdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají, v aktuálním znění

(CS)

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 368/2020, o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

(CS)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění

(CS)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění

(CS)

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme B-P-C-SI (N) Bachelor's

  branch N , 4. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme B-K-C-SI (N) Bachelor's

  branch V , 4. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme B-P-E-SI (N) Bachelor's

  branch V , 4. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme B-P-C-SI (N) Bachelor's

  branch V , 4. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

Lectures: 1. Introduction to the course, basic legal concepts. Legal regulation in the Czech Republic. European law. 2. Town and country planning and its instruments. 3. Planning permission proceedings, types of planning permissions. 4. Building code, building permit and notification, building permit proceedings. Authorized inspector. 5. Structure realization. Utilization and removal of structures. Energy intensity of buildings. 6. Selected activities in construction. Authorization according to the Law. No. 360/1992 Coll., on practice of profession of authorized architects and authorized engineers and technicians working in the field of building constructions. 7. Administrative offenses. Expropriation. 8. Law No. 254/2001 Coll., on Water and Amendments to Some Acts (The Water Act) 9. Law No. 274/2001 Coll., on Water Mains and Sewer Systems for Public Use and Amendments to Some Acts (The Water Mains and Sewer Systems Act) 10. Waste economy. Waste management. 11. Air protection. Protection of agricultural land resources. 12. Basic employment relations, requisites of employment contract. 13. Trade companies, their basic characteristics, status of partners. Trade business.