Detail předmětu

Sociální komunikace

FAST-BZ003Ak. rok: 2022/2023

Společnost, skupina a tým, obecná sociologie, evoluce komunikace, teorie komunikace, mezilidské a pracovní vztahy, moderní prezentace a komunikace, public relations, individuální a pracovní komunikace, komunikace v řízení, komunikace v managementu, komunikace s veřejností a s médii, moderní styly v komunikaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude znát základy psychologie, sociologie a teorie komunikace v praxi, bude je schopen využít v praktických situacích inženýrské praxe.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné psychologie a sociologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie, psychologie osobnosti, image člověka, představy o roli manažera ve skupině, informace o praktických možnostech sociologie a některých metodách sociologického výzkumu

Osnovy výuky

1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Seznámení. Informace o Moodlu. Aktivita.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Inteligence a intelekt.
5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
6. Učení, sociální učení jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. problémy učení v praxi i v životě. Styly sociálního učení.
7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena. přizpůsobovací mechanizmy.
8. Základní paradigmata sociologického myšlení. Sociologické pojmy. Společnost, organizace, skupina, kultura, sociální status.
9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu.
10. Sociální struktura, sociální kontrola, socializace jednotlivce. Komunikace. Problém přežití ve společnosti.
11. Volba povolání jako životní sociální a komunikační problém. Výklad a interpretace sociálních jevů v profesním a osobním životě jednotlivce.
12. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby se student seznámil s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace, a aby se orientoval v základních pojmech souvisejích s lidskou komunikací. Student by měl nabýt většího vhledu do lidské komunikace, především zísat povědomí o všemožných překážkách autentické komunikace (pracovní i partnerské). Tyto znalosti by měl být schopen využít v každodenním životě, zvláště při získávání zaměstnání a na pracovišti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.

(CS)

KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie. Brno: CERM. 1998. ISBN 80-7204-064-2.

(CS)

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. 2003. ISBN 80-247-0650-4.

(CS)

KOHOUT, Jaroslav. Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press. 2002. ISBN 80-7261-072-4.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Seznámení. Informace o Moodlu. Aktivita. 2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení. 3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí. 4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Inteligence a intelekt. 5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti. 6. Učení, sociální učení jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. problémy učení v praxi i v životě. Styly sociálního učení. 7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena. přizpůsobovací mechanizmy. 8. Základní paradigmata sociologického myšlení. Sociologické pojmy. Společnost, organizace, skupina, kultura, sociální status. 9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu. 10. Sociální struktura, sociální kontrola, socializace jednotlivce. Komunikace. Problém přežití ve společnosti. 11. Volba povolání jako životní sociální a komunikační problém. Výklad a interpretace sociálních jevů v profesním a osobním životě jednotlivce. 12. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti. 13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení ve skupině. Prolegomena k sociální komunikaci. 2. Principy empatie v komunikaci, skupinová aktivita. 3. Sociální stereotypy a zvláště efekt prvního dojmu, skupinová aktivita. 4. Příprava motivačního dopisu, životopisu a situace pracovního pohovoru. 5. Přednes referátů studentů. 6. Přednes referátů studentů.