Detail předmětu

Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - PCHBT

FCH-MCA_ISA_PAk. rok: 2022/2023

Praktické cvičení k předmětu Instrumentální a strukturní analýza.
V praktickém cvičení se studenti seznámí s analytickými instrumentálními technikami, které se používají při kontrole a analýze přírodních látek. Předmět prakticky rozvíjí znalosti z předmětů Analytická chemie II a Instrumentální a strukturní analýza. Jednotlivé úlohy a laboratorní vybavení bylo zvoleno tak, aby studenti přišli to přímého kontaktu s moderní infrastrukturou při řešení konkrétních problémů analýzy vzorků přírodních látek. Do praktika jsou zahrnuty úlohy separační (chromatografické a elektroforetické), prvkové, spektrální a strukturní analýzy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvováním praktického cvičení by měli studenti získat základní vědomosti o vybraných analytických instrumentálních metodách, s nimiž se mohou setkat v praxi při analýze vzorků přírodních látek. Studenti se naučí základy obsluhy, údržby a principy fungování jednotlivých přístrojů. Dále si osvojí dovednosti při zpracování experimentálních dat z konkrétních analytických metod.

Prerekvizity

K úspěšnému zvládnutí praktického cvičení je nezbytná znalost teoretických fyzikálně-chemických základů jednotlivých metod. Většinu těchto teoretických základů lze nalézt v přednáškách Analytická chemie II, Fyzikální chemie I až III a Instrumentální a strukturní analýza.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.
Výuka předmětu v kombinované formě studia je realizována v plném rozsahu blokovým způsobem dle individuální domluvy studentů s vyučujícími.

Způsob a kritéria hodnocení

Praktické cvičení je ukončeno klasifikovaným zápočtem. K absolvování je nezbytná 100% účast ve cvičeních a odevzdané laboratorní deníky s protokoly. Neúčast lze omluvit pouze na základě předloženého lékařského potvrzení. Finální hodnocení je založeno na průměru jednotlivých hodnocení protokolů.

Osnovy výuky

V praktickém cvičení se studenti seznámí s analytickými instrumentálními technikami, které se používají při kontrole a analýze přírodních látek. Předmět prakticky rozvíjí znalosti z předmětů Analytická chemie II a Instrumentální a strukturní analýza. Jednotlivé úlohy a laboratorní vybavení bylo zvoleno tak, aby studenti přišli to přímého kontaktu s moderní infrastrukturou při řešení konkrétních problémů analýzy vzorků přírodních látek.
V rámci laboratorního cvičení jsou vyučovány v každém týdnu následující úlohy:

Týden 1: Bezpečnost práce v analytické laboratoři

Týden 2 - 11: Praktické úlohy dle následujícího seznamu:
1. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - ICP-OES
2. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - ICP-MS
3. Elektromigrační metody - CZE
4. Elektromigrační metody - gelová elektroforéza na čipu
5. Kapalinová chromatografie - HPLC
6. Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí - LC - MS
7. Plynová chromatografie - GC
8. Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí - GC-MS
9. UV-VIS Spektrofotometrie - UV-VIS
10. Infračervená spektroskopie – IČ

Týden 12 - 13: Zpracování výstupů, obhajoba výsledků.

Učební cíle

Cílem praktického cvičení je umožnit studentům primární kontakt s vybranými analytickými instrumentálními metodami, s nimiž se mohou setkat v praxi při analýze vzorků přírodních látek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v praktických cvičeních je povinná. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru.

Vyučující na začátku cvičení prověří teoretickou připravenost studentů na danou úlohu. Každý student si povede laboratorní deník, kde kromě poznámek bude zpracován písemnou formou protokol. Laboratorní deníky budou předloženy jednotlivým vyučujícím do 7 dnů od úlohy ke kontrole. Studenti jsou klasifikování na základě posouzení kvality zpracování laboratorního deníku, protokolů a aktivity v laboratoři.

Základní literatura

E-learningový kurz se souborem návodů a interaktivních názorných podpor. (CS)
Skoog D., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R.: Analytická chemie, ČVUT, Praha, Česká republika, 2019. (CS)
Nováková L., Douša M. a kol.: Moderní HPLC separace v teorii a praxi I, Europrint, Praha, Česká republika, 2013. (CS)
Nováková L., Douša M. a kol.: Moderní HPLC separace v teorii a praxi II, Europrint, Praha, Česká republika, 2013. (CS)
Mikuš P., Piešťanský J., Dokupilová S.: Kvapalinová chromatografia, hmotnosná spektrometria, Veda, Bratislava, Slovensko, 2018. (SK)
Milata V.: Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, STU, Bratislava, Slovensko, 2007. (SK)

Doporučená literatura

Robinson J.W. a kol.:Instrumental Analytical Chemistry: An Introduction, Taylor & Francis Ltd, London, UK, 2017. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor