Detail předmětu

Angličtina pro elektrotechnické inženýrství

FEKT-BPC-AEIAk. rok: 2023/2024

Předmět Angličtina pro elektrotechnické inženýrství je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii technických oborů. Výuka je zaměřena na vývoj a výrobní proces, popis a prezentací technologií, zařízení a jejich součástí, popis technických problémů, možných rizik (včetně situací spojených s bezpečností a riziky v pracovním procesu) a jejich řešení. Do výuky jsou zahrnuty poslechové aktivity zaměřené na technické diskuze; mluvní aktivity, během kterých si studenti procvičují jazyk, který se při výuce naučili; relevantní slovní zásoba předkládaná a procvičovaná v profesním kontextu; zajímavá témata a články. Absolvent předmětu bude schopen charakterizovat v angličtině trendy technického vývoje a směřování výroby, což odpovídá požadavkům profilu absolventa bakalářského studia. Svojí náplní předmět zároveň přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Před elektronickou registrací předmětu Angličtina pro elektrotechnické inženýrství j je požadována úroveň znalostí anglického jazyka odpovídající úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student na této úrovni:
Čtení
- rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a základní odbornou slovní zásobu vztahující se k textům s problematikou elektrotechnického inženýrství.
Poslech
- rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává ve škole či ve volném čase. Rozumí smyslu témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či odborného zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.
Ústní interakce
- si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známa, o které se zajímá nebo která se týkají jeho studia.
Samostatný ústní projev
- umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky, události, své cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Ovládá základní prezentační dovednosti.
Písemný projev
- umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Zná základy formální a neformální korespondence a umí psát jednoduché dopisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

SEMESTRÁLNI TEST A ZKOUŠKA
Semestrální test má písemnou podobu, obsahuje 2 části a maximální bodový zisk je 40 bodů:
 test zaměřený na znalost odborné slovní zásoby získané v průběhu výuky. Test má formu výběru správné odpovědi ze čtyř možností a je hodnocený maximálně 20 body. Při špatné odpovědi se odečítá 0,3 bodu. V žádné jiné části hodnocení předmětu BPC-AEI se mínusové body neodečítají.
 doplňování chybějících slov do technického textu hodnocené maximálně 20 body.
Při práci s testem studentům není umožněno používat slovník. Aby se student mohl zaregistrovat na zkoušku, musí získat minimálně 60% ze 40 možných, tj. 24 bodů. Semestrální test je možno opakovat pouze jednou. Doba pro práci se dvěma částmi semestrálního testu je 30 minut.
Pozn.: není možné, aby student nejdříve úspěšně složil zkoušku a teprve potom psal nebo opravoval semestrální test. Semestrální test je podmínkou pro registraci ke zkoušce a student musí tento test úspěšně složit před skládáním vlastní zkoušky (viz Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT). Student rovněž nemá možnost opakovat test z důvodu lepšího hodnocení.

Zkouška je písemná a je hodnocená maximálně 60 body. Skládá se ze dvou částí:
 práce s neznámým technickým textem při pomoci slovníku (maximálně 30 bodů) – doba pro práci s textem je 25 minut;
 poslech s porozuměním ( maximálně 30 bodů) – student slyší poslech 2x.
Student musí získat minimálně 50% z každé části, aby mohl úspěšně složit zkoušku. Pro části Reading a Listening jsou možné dva opravné termíny. Opakuje se pouze ta část zkoušky, ve které nebylo dosaženo 50% bodů, tj. minimálně 15 bodů.

Předmět odpovídá úrovním B1-B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Protože jeho obsahem není obecný jazyk, nýbrž odborný jazyk a komunikace, maturitní nebo jiná zkouška z jazyka nemůže absolvování předmětu nahrazovat.
Úcast na seminářích je povinná, požaduje se minimální 75% účast na cvičeních (nebo odpovídající aktivita v e-learningu) podle Vyhlášky vedoucího ústavu o organizaci výuky zveřejňované na stránkách Ústavu jazyků FEKT http://www.ujaz.feec.vutbr.cz/.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s jazykovými prostředky, funkcemi a dovednostmi, které budou používat v různých situacích při komunikaci se spolupracovníky v zaměstnání, s obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci své odbornosti.
Dílčí cíle:
• Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
• Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech. Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
• Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
1.Zúčastnit se diskusí týkajících se základních témat z elektrotechniky (elektrické obvody, elektrický proud, elektrické vodiče) a témat z jeho studijního oboru, a to na základě nově získané odborné slovní zásoby.
2.Přečíst či zapsat základní matematické výrazy a úkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení, typy závorek, zlomky, desetinná čísla, mocniny, odmocniny, rovnice).
3.Popsat technické funkce a aplikace produktu a vysvětlit, jak pracují technologie, např. na základě aplikací GPS nebo vesmírných „výtahů“. Osvojení si sloves use, allow, enable, permit, ensure, prevent a sloves popisujících pohyb.
4.Popsat běžné materiály, sloučeniny a slitiny (aluminium, bronze, copper, glass, lead, iron, ore, plastic, rubber, steel, stainless steel, timber, hardwood, softwood, zinc) a popsat jejich vlastnosti.
5.Popsat tvary součástek a jejich charakteristické znaky, a to na tvarech elektrických zásuvek a zástrček v různých zemích. Absolvent předmětu je dále schopen používat podstatná jména a slovesa, která se užívají pro popisy různých technik spojování.
6.Popsat různé typy technických problémů a jejich příčiny . Při popisu příčin absolvent používá nejenom přídavná jména běžně užívaná pro popis příčin technických problémů (inadequate, incorrect, atd.), ale i spojovací výrazy pro příčinu a následek (because of…, consequently, owing to…, as a result of ...).
7.Diskutovat o technických požadavcích u nově vznikajících produktů s lidmi z ostatních profesí (analýza potřeb v technickém kontextu) a vyhodnocovat proveditelnost navrhovaných řešení.
8.Používat základní slovní zásobu spojenou se zdravotními a bezpečnostními opatřeními. Na základě této zásoby je absolvent předmětu schopný popsat osobní ochranné prostředky v souvislosti s různými průmyslovými riziky a určit bezpečný systém práce.
9.Popsat automatizované nebo řízené systémy; verbalizovat grafy, tabulky a trendy, např v kontextu spotřeby elektrické energie.
10.Vysvětlit technické experimentování a vývoj při použití jazyka popisujícího řadu vývojových nástrojů používaných inženýry ve všech disciplinách – od počítačového modelování přes testování ve zmenšené velikosti až po testy provedené ve skutečné velikosti a v reálných podmínkách. S pomocí jazykových frází pro srovnání je absolvent předmětu schopný srovnávat to, co bylo předpovězeno (očekávání) s tím, co se skutečně stalo (výsledky).
11.Porozumět hlavním myšlenkám v poslechových aktivitách zaměřených na technické diskuze.
12.„Rychle přelétnout“ delší texty a vyhledat v nich požadovanaé informace. Absolvent předmětu je rovněž schopný vyhledat v různýczh částech textu či v různých textech informace tak, aby mohl vypracovat konkrétní zadaný úkol.

Základní literatura

Ibbotson, M. (2008) Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.
Dummet, P., Energy English - For the Gas and Electricity Industries (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Introduction

2. Electricity generation; The nuclear debate

3. Electricity transmission and distribution

4. The electricity supply chain

5. Renewable energy

6. Plugs and Sockets

7. Monitoring and control; Automation

8. Variations in electricity consumption; Energy in the home

9. GPS; Describing how things work

10. Safety and Precautions

11. Cars; Describing malfunctions

12. Revision

13. Final test

 

eLearning