Detail předmětu

Zkoušení materiálů a výrobků

FSI-WZMAk. rok: 2021/2022

Přehled mechanických, technologických a defektoskopických metod zkoušení materiálu, které se používají při hodnocení jakosti (kvality) konstrukčních materiálů a částí konstrukcí. Zkušební laboratoř – akreditace, certifikace a normy. Zkoušení mechanických a technologických charakteristik konstrukčních materiálů. Zpracování výsledků zkoušek. Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků.

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti v oboru hodnocení konstrukčních materiálů na základě mechanických charakteristik a defektoskopie.

Prerekvizity

Úvodní vysokoškolské kurzy z matematiky, chemie, fyziky a materiálových věd

Literatura

ASKELAND, Donald R. a Pradeep P. PHULÉ. The Science and Engineering of Materials. 5th Edition. Canada: Thomson, 2006. ISBN 0-534-55396-6. (EN)
VELES, Pavol. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. 2. vydanie. Praha: SNTL Praha, 1989. ISBN 063-552-89.
DOWLING, Norman E. Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue. Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1993. ISBN 0-13-026956-5. (EN)
SURESH, S. Fatigue of Materials. 2nd edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-57847-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu. Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a zpracování protokolů ze cvičení podle pokynů učitele. Zkouška. Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. V písemné části zkoušky student zpracuje tři otázky - teoretické téma, příklad řešený na cvičení a příklad neřešený na cvičení. V této části je možné použít poznámky z přednášek a protokoly ze cvičení. Při ústní zkoušce student vysvětlí teoretické téma a uvede stručně jak jednotlivé příklady řešil včetně vztahů a předpokladů z nichž vycházel.
Míru zvládnutí problematiky a plnění průběžných požadavků hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty se systémem práce v laboratoři mechanických zkoušek a v defektoskopické laboratoři. Dále též upozornit na význam těchto zkoušek pro praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná a neúčast na cvičeních musí být omluvena. V případě neúčasti na cvičení student vypracuje ze cvičení protokol a prokáže vyučujícímu, že danou problematiku pochopil.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace MTI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkoušení a kontrola materiálů. Normy ISO, EN, ČSN.
2. Zkouška tahem.
3. Zkouška tahem – skutečný tahový diagram.
4. Zkouška tlakem , ohybem, krutem a smykem.
5. Zkoušky tvrdosti.
6. Zkouška rázem v ohybu, tranzitní teploty.
7. Zkoušky lomové houževnatosti.
8. Zkoušky únavy – vysokocyklová únava I.
9. Zkoušky únavy – vysokocyklová únava II.
10. Zkoušky únavy – nízkocyklová únava.
11. Zkoušky tečení materiálů.
12. Matematicko-statistické metody zpracování dat.
13. Technologické a nedestruktivní zkoušky.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mechanická zkušebna, normy.
2. Zkouška tahem.
3. Zkouška tahem za zvýšených teplot.
4. Zkouška ohybem.
5. Zkoušky tvrdosti.
6. Zkouška rázem v ohybu.
7. Zkouška lomové houževnatosti.
8. Vysokocyklová únava I.
9. Vysokocyklová únava II.
10. Nízkocyklová únava.
11. Creep a relaxace.
12. Technologické zkoušky.
13. Defektoskopická laboratoř, zápočet.

eLearning