Detail předmětu

Procesní management

FP-BpmPAk. rok: 2021/2022

Předmět poskytuje informace z oblasti modelování procesů, analýzy, optimalizace, řízení procesů v organizaci. Předmět se také zabývá podporou managementu procesů v IS/IT. Seznamuje s architekturou procesních map. Také informuje o vazbách na organizační strukturu podnikatelského subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí analyzovat problémy a tvořit procesní mapy. Osvojí si postup jak přistupovat k problémům optimalizace a řízení podnikových procesů.

Prerekvizity

Znalosti z managementu průmyslových organizací. Základní znalost práce s produkty informačních technologií. Logické myšlení.

Literatura

ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 301 s. ISBN 978-80-247-4128-4. (CS)
ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. EKOPRESS, Praha 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0 (CS)
CARDA,A.-KUNSTOVÁ,R. Workflow – Řízení firemních procesů. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN: 80-247-0666-0 (CS)
HAMMER, M., CHAMPY, J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. 3.vyd. Management Press, Praha 2000. 212 s. ISBN 80-7261-028-7 (CS)
JEŽKOVÁ, Z. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.
GRASSEOVÁ, M. a kol. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 266 s. ISBN 978-80-251-1987-7. (CS)
SVOZILOVÁ, A. Zlepšování podnikových procesů. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. 223 s. ISBN 978-80-247-3938-0. (CS)
FIŠER, R. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 173 s. ISBN 978-80-247-5038-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i laboratorní za použití produktů Aris a Enterprise Architect.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je povinné vypracování všech zadaných případových studií zadaných ve cvičení, včetně dvou individuálních samostatných úkolů.
Zkouška je vedena formou ústního zkoušení - otevřené otázky. Ve výsledném hodnocení bude přihlédnuto k práci studenta v průběhu celého semestru a k vypracovaným samostatným úkolům.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
zápočet je udělen za vypracování individuálně zadaných případových studií a jednoho samostatného úkolu. Zkouška je vedena formou ústního zkoušení - otevřené otázky a prezentace samostatně vypracovaného úkolu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 týden: Vymezení pojmu proces a základní charakteristiky firemních procesů
2 týden: Popis procesu a jeho definování
3 týden: Druhy procesů
4 týden: Modelování procesů
5 týden: Architektura procesů
5 týden: Zásady návrhu firemních procesů
6 týden: Analýza procesů a jejich zlepšování
7 týden: Využití procesního řízení ve finančních procesech
8 týden: Informační podpora firemních procesů
9 týden: Procesy v projektovém řízení
10 týden: Modelový příklad procesní analýzy a optimalizace
11 týden: Měření a monitoring procesů
12 týden: Identifikace, hodnocení a řízení rizik
13 týden: Modely pro hodnocení vyspělosti procesů

Cvičení:
Zpracování případových studií zadaných procesů s využitím softwarového produktu ARIS.
Demonstrace počítačových produktů pro popis a modelování procesů.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat, navrhovat a řídit firemní procesy tak, aby dosahovaly vysoké efektivity a splňovaly požadavky na zajištění vysoké kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách se doporučuje a je nezbytná pro přípravu na povinná cvičení. Docházka na cvičení je povinná a kontrolovaná. Omluvená absence na cvičeních může být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning