Detail předmětu

Biotechnologie II

FCH-MC_BIT2Ak. rok: 2021/2022

Biotechnologie organických kyselin syntetizovaných mikroorganismy. Ocet, kyselina mléčná, kyselina citronová, kyselina glukonová a další minoritní kyseliny. Biosyntéza ainokyselin. Biosyntéza vitaminů. Enzymová biotechnologie. Biosyntéza intra- a extra-celulárních polysacharidů a jiných biopolymérů. Sekundární metabolity. Biotechnologie sekundárních metabolitů . Antibiotika. Biosyntéza lipidů. Námelové alkaloidy. Gibereliny. Oxidfační reakce mikroorganismů na molekule sacharidů ("oxosloučeniny", kyselina askorbová aj.) Biologické transformace. Biotechnologie v ochraně životního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti jsou východiskem pro další vývoj a návrh nových biotechnologií..

Prerekvizity

Dobrá znalost mikrobiologie mikroorganismů, jejich metabolismu včetně regulace. Základní znalosti o kultivačních technikách, bioinženýrských základech průmyslových fermentací (zvláště o kinetice procesu, hmotnostním a energetickém bilancování procesů). Základy sanitace ve fermentačním průmyslu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí znát dobře vlastnosti v technologii používaných mikroorganismů, jejich metabolismus a možnosti fyziologické regulace procesu. Důležitá je o volba média, živin a kultivační techniky (reaktoru). Je třeba dobře aplikovat znalosti z bioinženýrství a chemického inženýrství při návrhu procesu a jeho hodnocení (bilance surovin, živin, vody, energie, dopadních produktů).

Osnovy výuky

Osnova dle týdenního členění výuky (1 týden jako časová rezerva):
1. Definice přírodních látek a produktů . Přehled hlavních skupin biotechnologicky významných přírodních látek. Souvislost mezi strukturou a metabolicko produkcí.
2. Přehled hlavních metabolických drah primárního i sekundárního metabolismu. Principy účinku biologicky aktivních látek, cíle biologické aktivity na molekulární, buněčné a orgánové úrovni.
3. Biotechnologická produkce primárních a sekundárních metabolitů. Vývoj biologického činitele procesu - fyziologická adaptace, genová modifikace, transformace vyšších organismů
4. Polysacharidy: vláknina, gumy, slizy, pektiny. Deriváty cukrů. Rostliny a mikroorganismy produkující polysacharidy s významným biologickým účinkem, biotechnologická produkce.
5. Specificky aktivní proteiny a enzymy. Biotechnologická produkce enzymů, využití enzymů v biotechnologiích. Lektiny, intensivně sladké proteiny. Přírodní látky odvozené od aminokyselin.
6. Biotransformace - základní charakteristika procesů. Příklady využití biotransformací v biotechnologiích.
7. Antibiotika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy. Současný stav produkce ve světě, výzkum a vývoj
8. Cytostatika a kancerostatika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
9. Alkaloidy. Obecné vlastnosti, taxonomický výskyt, protoalkaloidy. Alkaloidy ovlivňující signální funkci acetylcholinu. Produkční organismy, technologie. Drogy a jejich účinky, legislativa.
10. Vitamíny - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
11. Fenolické látky. Obecné vlastnosti. Jednoduché fenoly, fenolické kyseliny a jejich estery, kumariny. Flavonoidy a lignany. Fytoestrogeny. Třísloviny. Chinony. Orcinoly a floroglucinoly.
12. Terpenoidy. Monoterpeny a esenciální oleje. Toxické diterpeny. Triterpenoidy, steroidy a karotenoidy.
13. Základy práce s rostlinnými a živočišnými buněčnými a tkáňovými kulturami.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o možnostech mikroorganismů při biosyntézách jednoduchých i složitých molekul, enzymů a polymérů. Cílem není znát dopodrobna technologii, ale hlavně možnosti ovlivnění procesu vycházející ze znalosti metabolismu uhlíkatých či jiných živin a jejich regulace. Důraz je kladen na konstrukci produkčních kmenů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nejsou povinné, ale doporučují se.

Základní literatura

Masák J. a kol.: Speciální mikrobní technologie. VŠCHT Praha, Praha 1992. (CS)
Dubey R.S.: A Textbook of Biotechnology. S. Chand and Co., 4th Edition, 2014 (CS)
Thieman, W.J.: Introduction to Biotechnology, Global Edition (CS)

Doporučená literatura

Z:Rehm,H.-J.,Reed G.: Biotechnology: Products of Secondary Metabolism, Vol 7, 2nd Ed, Wiley, Weinheim, 2008 (CS)
D:Rehm,H.-J.,Reed G.: Biotechnology, 12 Vols., 2nd Ed, Wiley, 2008 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning