Detail předmětu

Praktikum z instrumentální analýzy - S2

FCH-MC_IA2_PAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy S2 je seznámení studentů s instrumentálně analytickými technikami, které se používají v analýze biologických systémů, biologicky aktivních látek, při výrobě transportních systémů pro biologicky aktivní látky i v technické praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

- komplexní a praktický přehled o metodách využívaných k analýze v oboru chemie biologicky aktivních látek
- schopnost kriticky zhodnotit vhodnost různých analytických metod k řešení daného problému
- praktická znalost a zručnost v práci s intrumentálními analytickými technikami
- schopnost vyhodnotit data získaná pomocí různých analytických metod
- dovednost interpretace, presentace a diskuse reálných výsledků

Prerekvizity

Znalosti obecné, anorganické, organické, fyzikální, analytické chemie a biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání zpracovaných protokolů laboratorních úloh. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých protokolů.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu
2. Využití kapalinové chromatografie (HPLC) k analýze vybraných léčiv a jejich složek
3. Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometriíí (LC-MS) pro pokročilou analýzu biologických vzorků - detekce nikotinu v modelovém vzorku
4. Analýza těkavých esterů mastných kyselin pomocí a alkoholu v tělních tekutinách pomocí plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID)
5. UV-VIS spektrofotometrie jako nástroj pro studium enzymové kinetiky a aktivity - stanovení aktivity a kinetiky alkoholdehydrogenázy, využití enzymové metody ke stanovení glukózy
6. Využití spektrofotometrie v infračervené oblasti pro studium složení biopolymerů
7. Fluorescenční spektrofotometrie jako nástroj studia modelových transportních systémů pro biologicky aktivních látky (kofeinu)
8. Využití fluoresceční mikroskopie a fluoresceční korelační spektofotometrie (FCS) pro analýzu vybraných metabolitů na úrovni jedné buňky (single cell analysis)
9. Gelové a mikročipové elektroforetické metody pro analýzu nukleových kyselin (DNA i RNA) a proteinů
10. Stanovení fermentačně produkovaných organických kyselin s využitím kapilární zónové elektroforézy (CZE)
11. Prvková analýzy (ICP-MS) biologických vzorků kontaminovaných těžkými kovy
12. Průtoková cytometrie jako nástroj pro analýzu buněných populací laktobacilů a kvasinek
13. ELISA instrumentace a testy

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit poznatky získané v rámci přednášek předmětu Instrumentální a strukturní analýza a také prakticky seznámit studenty s metodami instrumentální a strukturní analýzy využívanými v oblasti chemie biologicky aktivních látek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve všech blocích výuky.

Základní literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003. (CS)
Študlík a kolektiv: Analytické separační metody. Nakladatelství Karolinum, Praha 2004 (CS) (CS)
Králová a kolektiv: Bioanalytické metody. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (CS) (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning