Detail předmětu

Chemická informatika II

FCH-BC_CHI2Ak. rok: 2021/2022

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními teortetickými a a praktickými aspekty zpracovní, statistického vyhodnocení a analýzy experimentálních dat. Další část je věnována práci s odbornými a vědeckými informacemi v libovolné formě se zaměřením na chemické obory. Zabývá se možnostmi a způsoby elektronické prezentace chemických informacích a metodami práce s elektronickými primárními a sekundárními informačními zdroji, patenty jako zdroji informací a počítačovými aplikacemi a nástroji pro práci s informacemi. Na obecný přehled navazuje praktická část zaměřená na nejdůležitější chemické báze dat. Důraz je přitom kladen na souvislosti mezi teoretickou a praktickou stránkou zpracování a využívání chemických informací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen na základě znalostí základních metod pro zpracování, statistické vyhodnocení a analýzu dat samostatně zpracovávat výsledky měření, analyzovat získané data a dále je zpracovávat do výsledných forem. Dále bude schopen
zpracovat literární rešerši na dané téma s využitím všech dostupných informačních zdrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s operačním systémem MS Office či adekvátním open Office, počítačové typografie, zákadní znalosti zpracování dokumentu, zpracovní grafických a číselných dat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení na počítačové učebně - 2 vyučovací hodiny dle rozvrhu. Studentům je dále k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

edmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Nezbytnou podmínkou pro získání zápočtu z tohoto předmětu je
- řádná účast a aktivní práce na cvičeních,
- úspěšné absolvování všech kontrolních testů na cvičeních,
- absolvování závěrečného zápočtového testu, který bude na cvičeních v posledním týdnu semestru.

Základem závěrečné zkouška je písemný test, po kterém následuje ústní zkouška. Hodnocení zkoušky vychází z bodového hodnocení obou částí zkoušky, zohledněno je i bodové hodnocení kontrolních testů na cvičeních.

Osnovy výuky

BLOK I. -ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ, STATISTICKÉHO VYHODNOCENÍ A ANALÝZY DAT
Práce se seznamy a databázemi, evidence technických dat, Kontingenční grafy a tabulky
Základy získávání (měření), zpracování, analýzy a vyhodnocení dat
Statistické zpracování experimentálních dat, statistické funkce, statistické třídění dat, míry polohy a variability
Rozdělení pravděpodobností, náhodná veličina, analýza závislosti, míry závislosti
Závislost pevná, volná, statistická a korelační; Korelační počet; Regresní a korelační analýza;
Použití analytických nástrojů pro zpracování dat

BLOK II. - VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH ZDROJŮ
Základy chemické legislativy, Databáze vlastností chemických látek, Databáze NIST a TOXLINE/TOXNET, Patenty – mezinárodní patentové třídění, Ochranné známky, Český Úřad průmyslového vlastnictví, Vyhledávání v národních i mezinárodních patentových databázích
Informační zdroje ve výzkumném cyklu – primární, sekundární, terciální, Vyhledávání vědeckých publikací, Nejdůležitější databáze (Thomson Reuters, Web of Science/Web of Knowledge, Databáze Elsevier Science Direct, American Chemical Society, Springer, Wiley), Možnosti knihovny FCH, Národní knihovna ČR, Scifinder

Učební cíle

Cílem předmětu je nabytí znalostí potřebných ke zpracování, vyhodnocení a analýze experimentálních dat a dále ke tvorbě výstupů ze získaných informací a dat, základů vyhledávání chemických informací, literatury a strategie tvorby literární rešerše.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanopu výukou je výuka na cvičeních dle rozvrhu. V rámci cvičení je kontrolovaná docházka na výuku a rovněž přípravenost na výuku na základě učiva probíraného na přednáškách. Výuka na cvičeních je rozdělena do dvou bloků, každý blok je zakončen kontrolním testem, první blok obsahuje další kontrolní test. Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné absolvování kontrolních testů na cvičeních. Předmět je zakončen zkouškou.

Základní literatura

Jiří Pavlík a kolektiv. Aplikovaná statistika. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005. ISBN 80-7080-569-2.
Jaroslav Šilhánek. Chemická informatika. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. ISBN 80-7080-465-3.

Doporučená literatura

Barilla J., Simr P., Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, Brno, 2008
Josef Pecinovský. Excel v příkladech – řešené úlohy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný