Detail předmětu

Analytické metody v praxi

FCH-BC_AMPAk. rok: 2021/2022

Obsah předmětu tvoří následující tematické bloky: analýza vod, ovzduší a půdy, aplikace v různých odvětvích – farmacie, potraviny, monitoring kvality ovzduší, forenzní analýza a ochrana životního prostředí a lidského zdraví. Jdou diskutovány základní zásady odběru vzorků, postupy zpracování odebraného vzorku, izolace analytu a aplikační možnosti instrumentálních metod využívaných pro finální stanovení organických i anorganických látek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvováním tohoto kurzu studenti zvýší svoje znalosti, dovednosti a kompetence v následujících oblastech:
1. Získají podrobné znalosti o kompletních analytických postupech využívaných v běžné analytické praxi, sestávajících z odběru analytického vzorku, jeho laboratorního zpracování a finální analýzy.
2. Budou schopni navrhnout optimální postup analýzy určitého kontaminantu (případně skupiny kontaminantů) v dané složce životního prostředí s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám řešeného problému.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie I a Analytická chemie II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Mood

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů je realizováno formou ústní zkoušky v rozsahu tématiky probírané na přednáškách. Hodnocena je znalost teoretických základů obecných analytických postupů a metod a studentova schopnost kreativního řešení diskutovaného analytického problému.

Osnovy výuky

1. Vzorkování a stručný přehled analytických metod
2. Vzorkování půd
3. Vzorkování půd
4. Aplikace na SZPI – analýza potravin
5. CDV, ČHMÚ – analýza ovzduší
6. Hasičský záchranný sbor
7. Povodí Moravy – analýza vod
8. Armáda ČR
9. Aplikace ve farmacii
10. Forenzní environmentalistika
11. Moderní metody forenzní analýzy
12. Odbor kriminalistické techniky a expertiz
13. Instrumentální analytické metody v anorganické analýze

V rámci přednášek budou zařazeny přednášky odborníků z praxe.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy využívanými v analytické praxi od odběru analytického vzorku přes jeho zpracování až po finální analýzu. Budou rovněž prezentovány metody organické i anorganické analýzy využívané v rámci kontroly a ochrany životního prostředí i v oblasti zajištění bezpečnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována.

Základní literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. 2. vyd. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2003 (CS)
Štulík, K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd. Praha: KU Praha, 2005 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný