Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3 (APS)

FAST-BHA042Ak. rok: 2020/2021

Zakládání staveb a konstrukční řešení spodní stavby podsklepených a nepodsklepených budov. Zemní a výkopové práce. Konstrukční řešení plošných a hlubinných základů s ohledem na základové poměry a nosné konstrukce budov. Hydroizolace budov. Ochrana budov proti pronikání radonu. Základní problematika požární bezpečnosti staveb. Základní legislativní požadavky v oblasti požární bezpečnosti staveb, zásady pro rozdělení objektu na požární úseky,stanovení požárního rizika,stanovení požadavků na konstrukce, řešení únikových cest, určení požárně nebezpečného prostoru, zařízení pro protipožární zásah.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat návrh řešení spodní stavby podsklepených i nepodsklepených budov. Pro jednoduchý objekt je schopen zpracovat požárně - bezpečnostní řešení navrhované budovy.

Prerekvizity

Znalosti z těchto částí problematiky pozemního stavitelství: konstrukční systémy budov, svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, převislé a zavěšené konstrukce, konstrukce schodišť,základní znalosti stavební mechaniky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zakládání staveb – statické spolupůsobení horní a spodní stavby, deformace podloží, zásady mechaniky zemin, základová půda.
2. Varianty řešení konstrukcí spodní stavby podsklepených budov, zakládání nepodsklepených budov, sedání základů, návrh a volba základových konstrukcí.
3. Plošné základy, zvláštní úpravy horizontálních základů.
4. Konstrukce vertikálních základů, moderní způsoby zakládání.
5. Zakládání na hranici pozemku, v proluce, osvětlovací a větrací šachty, varianty řešení zakládání vnějších doplňujících částí staveb.
6. Hydroizolace spodní stavby – volba účinné hydroizolace, systémy hydroizolace stavby, příklady řešení.
7. Řešení hydroizolací proti tlakové a agresivní vodě, ochrana stavebního objektu proti pronikání radonu.
8. Teorie požáru. Základní pojmy a názvosloví. Postup návrhu a posouzení PBS. Požární riziko dle ČSN 73 0802. Průměrné a soustředěné požární zatížení. Výpočtové požární zatížení.
9. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Stupeň požární bezpečnosti. Požárně dělící konstrukce. Požární pásy.
10. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění. Požárně technické charakteristiky stavebních konstrukcí a hmot (možnosti zlepšování vlastností).
11. Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení. Náhradní únikové možnosti. Obsazení objektů osobami.
12. Odstupové vzdálenosti. Posouzení podle intenzity tepelného toku a podle možného dopadu hořících částí.
13. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. Zásobování požární vodou. Budovy pro ubytování. Změny staveb.

Cíl

Návrh a realizace spodní stavby budov ve vazbě na geologické a hydrogeologické parametry podloží,návrh a realizace opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy,návrh a posouzení požárně bezpečnostního řešení stavby,stanovení požárně technických charakteristik stavebních konstrukcí a hmot.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor