Detail předmětu

Materiály a technická dokumentace

FEKT-BPC-MTDAk. rok: 2021/2022

Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, klasifikace. Elektricky vodivé a odporové materiály. Supravodivost. Feromagnetické a ferimagnetické materiály. Polovodičové materiály. Dielektrické a izolační materiály. Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro desky plošných spojů (DPS). Textové dokumenty a grafické prvky. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace. Řízení a správa podnikových dat.

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o materiálech používaných v elektrotechnice a elektronice. Na základě informací o jejich složení, struktuře a vlastnostech je schopen pochopit problematiku aplikací elektrotechnických materiálů. Student je schopen porozumět výkresové technické dokumentaci v elektrotechnice a orientovat se v systémech počítačové podpory inženýrských prací používaných v podnicích a možnostmi vzájemného sdílení dat. Zvládnutá odborná terminologie v dané oblasti v anglickém jazyce umožní studentovi vést komunikaci na technické úrovni.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Doporučená nebo povinná literatura

JIRÁK, J., AUTRATA, R., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Materiály a technická dokumentace: Materiály v elektrotechnice. Elektronické texty. Brno: 2002. (CS)
PROCHÁZKA, P., ROZSÍVALOVÁ, Z. Materiály a technická dokumentace: Technická dokumentace. Elektronické texty. Brno: 2002. (CS)
STARK, John a Van Norstrand, REINHOLD. Engineering Information Management Systems: Beyond CAD/CAM to Concurrent Engineering Support. New York: 1992. ISBN 0-442-01075-3. (EN)
MAXA, J. Řízení a správa dat. Brno : VUT FEKT, 2006. (CS)
ASKELAND, R. D. The Science and Engineering of Materiále. PWS Publishing Copany Park Plaza, Boston, MA 02116-4324, 1994 (3. vydání). ISBN 0-534-93423-4. (EN)
BOUDA, V., HAMPL, J., LIPTÁK, J. Materials for electrotechnics. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. 207 s. ISBN 80-01-02233-1. (EN)
FRANK, H. Fyzika a technika polovodičů. Praha: SNTL, 1990, 283 s. ISBN 80-03-00401-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na laboratorní cvičení a výpočtová cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Zpracování a odevzdání protokolu z laboratorní úlohy. Minimálně 80% ní účast na počítačových cvičeních.
Závěrečná zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Účel a význam dokumentace, třídění a druhy dokumentů, normalizace technických dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Základní normalizace pro grafické dokumenty (výkresy, schémata).
Prostředky počítačové podpory tvorby inženýrských prací (CAD, CAM, CAE, PDM).
Metody zobrazování výkresové dokumentace, metoda E a A . Náležitosti výkresů součástí (udávání rozměrů a jejich přesnosti, předpisy stavu povrchů, geometrické tolerance). Výkresy sestavení, výkresy s elektrickou montáží.
Anglická terminologie v oblasti technické přípravy výroby.
Materiály pro elektrotechniku a elektroniku. Složení, struktura a vlastnosti materiálů. Látky krystalické, amorfní a reálně nekrystalické. Chemické vazby.
Materiály elektrovodné a odporové. Termočlánky. Supravodivost.
Magnetické materiály. Materiály magneticky měkké a magneticky tvrdé.
Polovodičové materiály. Elementární, sloučeninové a organické polovodiče. Polovodiče vlastní a příměsové. Elektrická vodivost polovodičů.
Klasifikace dielektrických materiálů. Organické a anorganické izolační materiály. Chování dielektrických materiálů v elektrickém poli. Základní fyzikální jevy v dielektrických materiálech - polarizace, vodivost, ztráty.

Cíl

Cílem předmětu v části "Materiály v elektrotechnice" je seznámit studenty s materiály pro elektrotechniku a elektroniku, s jejich klasifikací a významnými vlastnostmi. Získané informace umožní studentům základní orientaci v materiálech používaných při výrobě elektrických a elektronických zařízení. Současně student zvládne základy odborné terminologie používané v daných oblastech v anglickém jazyce.
V části "Technická dokumentace" je cílem seznámit studenty s normalizací technické dokumentace v oblasti elektrotechniky, způsoby a nároky na její zpracování. Na praktických příkladech se studenti seznámí se základy tvorby technických dokumentů a získají přehled v oblasti počítačové podpory inženýrských prací (CAD, CAM, CAE, PDM). Zvládnou základy užití MS Word a Excel a seznámí se se základním prostředím a ovládáním CAD systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning