Detail předmětu

Chemical Engineering Calculation I

FCH-MAO_CEE_1Ak. rok: 2020/2021

Teoretické základy procesů a aparátů chemických a biochemických
technologií, doplněné výpočetním a laboratorním cvičením. Materiálové a energetické bilance, proudění a doprava tekutin (výpočty potrubí, čerpání kapalin), filtrace, usazování, fluidizace, míchání, odstřeďování, mechanické operace (charakterizace partikulárních systémů, granulometrie, mletí, třídění, dopravníky, sypné vlastnosti, návrh sil).

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti možností matematických nástrojů při řešení Jednotkových operací oblastí Hydraulických pochodů a Partikulárních systémů Chemického inženýrství, které se používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi..

Prerekvizity

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; používání programu EXCEL; Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů; Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Doporučená nebo povinná literatura

"Himmelblau D. M. : Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989. ISBN 0-13-066086-6." "2006" "2011" "1" "základní" (EN)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (EN)
Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (EN)
Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier 2012, ISBN: 978-0-08-096659-5 (EN)
Frank Kreith, Mark S. Bohn: Principles of heat transfer, Brooks/Cole,Thompson Learning, VI. edition, 2006, ISBN 0-534-37596-0 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast ve cvičení, vyřešení zadaných příkladů a úspěšné absolvování ústní zkoušky, kde má posluchač prokázat základní schopnost řešit konkrétní praktické úlohy chemicko-inženýrské problematiky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Chemicko-inženýrské bilance;
Energetická bilance proudění;
Ztráty v potrubních systémech;
Čerpání kapalin;
Procesy sedimentace;
Míchání;
Patikulární látky;
Fluidisace;
Tlakové filtrace;
Přestup tepla;
Vedení tepla;
Odparky;

Cíl

Osvojení principů a matematických postupů charkterizacie chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování individuálních Zápočtových příkladů v předepsané kvalitě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHM_INT magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor