Detail předmětu

Master Winter Laboratory Project - Scrubber Absorption

FCH-M_WLP-SCAk. rok: 2020/2021

Experimentální práce na plně vybaveném poloprovozním absorpčím kapalinovém scrubberu.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat v poloprovozní velikosti zařízení;

Prerekvizity

Chemické inženýrství I a II

Literatura

- (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti se zúčastní aktuálního živého výzkumu, ke kterému nemohou být žádné návody. Student se musí řídit aktuálními pokyny vedoucího výzkumu v ústní nebo písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Práce navážou na aktuálně probíhající výzkum separace širokého spektra vzdušných polutanů v laboratoři Chemického inženýrství na Fakultě chemické VUT v Brně.

Cíl

Účast zahraničních studentů na výzkumu separací plynných polutantů ze vzdušin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHM_INT magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor