Detail předmětu

Statistické řízení procesů

ÚSI-RTSRPAk. rok: 2020/2021

Předmět „Statistické řízení procesů“ seznámí studenty s metodami řízení procesů, systémové a statistické analýzy aplikovatelnými v řízení podniku i dílčích procesů. Studenti rovněž pochopí pravidla identifikace procesů a výběru statistických znaků procesů sériové a kusové výroby. Studenti zvládnou pravidla sběru a třídění dat, jejich analýzu a využití pro statistickou regulaci procesů.

Výsledky učení předmětu

Předmět „Statistické řízení procesů“ umožňuje studentům získat znalosti o metodách statistického řízení kvality jako součásti komplexního řízení kvality firem. Studenti rovněž zvládnou identifikaci procesů vhodných pro statistické řízení a naučí se aplikovat jednotlivé metody statistického řízení kvality při řešení problémů, které mohou vznikat ve výrobních podnicích i v organizacích poskytujících služby. Studenti se také naučí identifikovat rozhodující a podpůrné procesy a aplikovat jednotlivé metody statistického řízení kvality v praxi.

Prerekvizity

Znalosti technologií a materiálů. Znalosti fyziky a aplikované statistiky. Znalosti managementu kvality.

Doporučená nebo povinná literatura

JURAN, J. M. a GODFREY, A. B. Juran´s Quality Handbook, Fifth Edition. New York: McGraw-Hill, 1999. ISBN 0-07-034003-X. (CS)
MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition. Jefferson City: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN 978-0-470-16992-6. (CS)
TOŠENOVSKÝ, J. a NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex a.s., 2000. ISBN 80-7225-040-X. (CS)
JAROŠOVÁ, E. a NOSKIEVIČOVÁ, D. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3. (CS)
JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J., Quality of Weapons and Ammunition I. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7231-585-7. (CS)
JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J., Jakost zbraní a střeliva. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2006, 103 s. ISBN 80-248-1208-8. (CS)
KUPKA, K. Statistické řízení jakosti. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 1997. ISBN 80-238-1818-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast ve cvičení, vypracování a obhájení analýz dle zadání vyučujícího.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednáška
1. Procesy životního cyklu produktu. Variabilita procesů. Statistické nástroje řízení procesů.
2. Identifikace různých typů procesů. Výběr znaků pro statistické řízení procesů. Základní a výběrový statistický soubor, charakteristiky polohy a variability.
3. Sběr dat, statistické tabulky a grafy. Teoretická rozdělení a jejich využití při statistickém řízení procesů.
4. Histogramy četností jako nástroje řízení kvality. Identifikace systematických vlivů pomocí histogramů. Testy shody naměřených dat s teoretickým rozdělením.
5. Analýza příčin a následků - Ishikawův diagram.
6. Rozhodování o životně důležitých a nevýznamných příčinách - Paretova analýza.
7. Statistická regulace procesů. Obecná pravidla pro statistickou regulaci.
8. Statistická regulace měřením. Regulační diagramy.
9. Způsobilost procesů. Indexy krátkodobé a dlouhodobé způsobilosti.
10. Způsobilost měřidel.
11. Statistická regulace srovnáváním. Regulační diagramy.
12. Využití regresní a korelační analýzy při řízení procesů.
13. Metodika žurnálu kvality.

Cvičení s poč. podporou
1. Popisná statistika, základy práce se statistickým softwarem.
2. Rozdělení pravděpodobnosti – vlastnosti a využití.
3. Histogramy, testy shody.
4. Analýza příčin a následků - Ishikawův diagram.
5. Paretova analýza. Zadání úkolu 1.
6. Prezentace řešení – úkol 1.
7. - 9. Regulační diagramy.
10. Způsobilost procesu. Zadání úkolu 2.
11. Prezentace řešení – úkol 2.
12. Způsobilost měřidel. Zadání úkolu 3.
13. Prezentace řešení – úkol 3. Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu „Statistické řízení procesů“ je seznámit studenty se základními statistickými metodami řízení kvality. Dalším cílem je naučit studenty využívat skutečnost, že reálné procesy jsou náhodné, a proto racionální přístup k jejich řízení spočívá v aplikacích statistických metod. Třetím cílem je naučit studenty aplikovat statistické nástroje řízení na standardní i specifické podnikové procesy a navrhovat odpovídající nápravná opatření v rámci zdokonalování systémů řízení kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučena. Účast ve cvičení je jednou z podmínek udělení zápočtu. Za omluvenou nepřítomnost může učitel stanovit vhodný způsob náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning