Detail předmětu

Údržba a opravy letadel

FSI-OPOAk. rok: 2020/2021

Provoz letadel, jednotlivé části, obsluha, údržba, opravy letadel, příklady typických prácí. Nařízení komise (EU) č.1321. Vztah mezi údržbou a spolehlivostí. Metody řízení údržby a oprav. Základní charakteristiky udržování a metody údržby letadel. Metody vyhledávání a odstraňování poruch. Výběr diagnostických parametrů a diagnostické prostředky. Údržba draku, motoru a systémů letadla. Oprava částí draku. Výpočet zásob náhradních dílů a určení rozvozového plánu. Oprava letadlových systémů, nádrží a potrubí. Oprava částí z kompozitových dílů, obnova ochranných nátěrů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti údržby a oprav letadel.
Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné řešení spolehlivosti a bezpečnosti leteckého provozu.

Prerekvizity

Základní znalosti z nauky o materiálu, technologie obrábění, svařování a nýtování.

Literatura

H. A. Kinnison, T. Siddiqui: Aviation maintenance management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2013 (EN)
C. H. Friend: Aircraft maintenance management. Harlow, Essex, England: Longman, 1992. (EN)
Nařízení komise (EU) 2014/1321 (CS)
AC 43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair, 1998 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením, případně exkurzemi. .

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno účastí 80% ve cvičení a správným vypracováním a odevzdáním domácích prací. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část požaduje řešit dva příklady, v ústní části zkoušky odpovídá na dvě otázky náhodně studentem vytažené.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se seznámí s účelem a typickými technologiemi při údržbě a opravách letounu. Získá znalosti o metodách oprav vybraných částí letadla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval úkoly a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Provoz a údržba letadel, vymezení pojmů.
2. Nařízení komise (EU) č. 1321
3. Údržba a spolehlivost letadla.
4. Charakteristiky udržování.
5. Metody údržby letecké techniky.
6. Metody vyhledávání poruch.
7. Metody řízení údržby a oprav.
8. Diagnostické prostředky pro kontrolu letadel.
9. Údržba draku letadel a letadlových soustav.
10. Výpočet zásob náhradních dílů.
11. Opravy poškozených částí draku, obnova ochranných nátěrů.
12. Opravy letadlových soustav, nádrží, potrubí.
13. Opravy částí z kompozitových materiálů.

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristické činnosti při údržbě a opravách draku.
2. Charakteristické činnosti při údržbě a opravách leteckých motorů.

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozbor provozních podmínek letadla.
2. Výběr a kvalifikace leteckého personálu.
3. Požadavky na vydání osvědčení o uvolnění do provozu
4. Výpočet charakteristik udržování.
5. Výběr diagnostických parametrů hydraulického systému.
6. Vypracování dokumentace pro údržbu a opravy letadel.
7. Výpočet časových rezerv údržby metodou CPM.
8. Výpočet rozvozového plánu.
9. Návrh opravy palivové nádrže.
10. Návrh opravy táhel řízení.
11. Návrh opravy potahu křídla.

eLearning