Detail předmětu

Semestrální projekt (v angličtině)

FIT-SEPaAk. rok: 2020/2021

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů ústavu/fakulty.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Doporučená nebo povinná literatura

How to write Term Project (http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/pokyny_rp.php)? (In Czech)
A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

Způsob a kritéria hodnocení

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.
Podmínky zápočtu:
Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIPa - Diplomový projekt.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

    obor MGMe , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor