Detail předmětu

Základy metodologie výzkumu

FEKT-MMETAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako praktické seznámení se základy psaní odborných a vědeckých textů a tvorby prezentací. Zahrnuje také přehled metod vědy a výzkumu a přehled finančních zdrojů pro výzkum v ČR a EU.

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen diskutovat problematiku hodnocení vědecké práce, bude schopen sám vyhledávat potřebné informace ve vědeckých databázích (Web of Science, Scopus). Dále bude schopen rozebrat vědecký článek na podstatné části a bude schopen tuto dovednost aplikovat v praxi, například při psaní vlastních publikací, technických zpráv apod. Dále se bude schopen orientovat v oblasti financování výzkumu v ČR a EU.

Prerekvizity

Jsou požadovány obecné znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

R. A. Day: How to Write and Publish a Scientific Paper, Greenwood Press, 2006
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Praha, Leda, 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti řeší individuální projekty, zaměřené na vyhledávání ve vědeckých databázích na Internetu. Projekty jsou hodnoceny a diskutovány se studenty.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základy tvorby odborných textů.
Formální požadavky na odborný text.
Textové editory (MS Word, LaTeX, OpenOffice Writer).
Bibliografické citace.
Softwarové produkty pro správu citací (RefWorks, EndNote).
Informační zdroje na Internetu.
Prezentace výsledků výzkumu.
Vyhodnocení výsledků výzkumu pomocí statistických metod.
Výzkum a věda - charakteristiky.
Metodologie základního a aplikovaného výzkumu.
Klinické studie - cíle a rozdělení.
Fáze výzkumných projektů.
Granty a grantová podpora v ČR a EU.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentů orientaci v oblasti tvorby technických a vědeckých textů, v základní terminologii z oblasti vědy a výzkumu a ve způsobech financování vědy a výzkumu v ČR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání a prezentace projektů je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, teoretická nadstavba

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning