Detail předmětu

Kreativní osobnost

FEKT-MPC-KOSAk. rok: 2020/2021

Člověk a realita a jejich vzájemná interakce, komunikační schémata. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality - obecná psychologie. Úvahy o osobnostních pozicích - sociální psychologie a psychologie osobnosti. Rozvoj kreativity a základní principy psychologie umění. Cvičení na podporu aktivace a energetizace organizmu, relaxační techniky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- ovládat chování osobnosti ve společenském styku,
- zvolit správnou psychofyzickou reakcí v životních situacích,
- vylepšit svůj osobnostní potenciál s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti.

Prerekvizity

Pro zapsání předmětu nejsou nutné žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Vášáryová, M.: Diskrétní průvodce - Co možná nevíte o společenském chování, PRAGMA 1999.
Smejkal, V., Bachrachová, H. : Lexikon společenského chování. Praha, Grada Publishing 2002.
Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003
De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za 50% účast na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. proces percepce, čití, vnímání, prožívání (obecná psychologie)
2. zákony asociování (obecná psychologie)
3. paměť, graf zapomínání (obecná psychologie)
4. představy, sny (obecná psychologie)
5. myšlení, operace, myšlenkové formy, základy logika, sémantický trojúhelník (obecná psychologie)
6. kreativita, fluence, flexibilita, originalita, elaborace, redefinice (obecná psychologie)
7. motivace, instinkt, pud, potřeba, postoj, úroveň aspirace (obecná psychologie)
8.-9. pozornost, vůle, frustrace, stres, deprivace (obecná psychologie)
10.-11. emoce, city, nálady, vášně, afekty, fobie, citový rozvoj (obecná psychologie)
12.-13. sociální prostředí, sociabilita a principy mezilidské odpovědi (sociální psychologie)
14. skupina, hierarchie, pozice, role, status, psychologie davu (sociální psychologie)
15. interakce, typy komunikace, modely sociální percepce (sociální psychologie)
16. neverbální komunikace (sociální psychologie)
17. sdělování, umělecké vyjadřování (sociální psychologie)
18. předsudky, stereotypy, normy, konformizmus, kooperace (sociální psychologie)
19. kompetitivnost, hostilita, konflikt, asertivita a její nácviky (sociální psychologie)
20. charakteristika osobnosti, typologie a její dynamika (psychologie osobnosti)
21.-22. projevy charakterových vlastností, získaný a vrozený temperament (psychologie osobnosti)
23.-24. tréma a její zvládání (psychologie osobnosti)
25.-26. základní projevy psychických odchylek a poruch, neurózy, psychopatie, psychózy

Cíl

Cílem předmětu je rozvoj osobnostních potenciálů studentů s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti a seznámit studenty s chováním osobnosti ve společenském styku a správnou psychofyzickou reakcí v životních situacích

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor