Detail předmětu

Interiér

FA-INT-TAk. rok: 2020/2021

Předmět interiér zajišťuje komplexní úvod do problematiky navrhování a realizace architektonické interiérové tvorby. Důraz je kladen na schopnost uplatnění teoretických východisek v architektonické praxi a na vztah celku k jednotlivým mobiliářovým prvkům a řemeslnému detailu.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí základní teoretická východiska a specifika interiérové tvorby.
– Student se seznámí s procesem návrhu a realizace interiéru i dílčích mobiliářových prvků.
– Student získá představu o komplexnosti interiérové tvorby a o nárocích na související profese.
– Absolvování předmětu vytváří základní předpoklad k zodpovědnému plnění širokého spektra architektonických úloh.

Doporučená nebo povinná literatura

DLABAL, Stanislav a Emanuela KITTRICHOVÁ. Nábytek, člověk, bydlení. Základy navrhování nábytku a zařizování bytových interiérů. Praha, 1981. (CS)
NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. čes. vyd. Praha: Consultinvest, 2000. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
JOCHER, Thomas, Sigrid LOCH, Walter STAMM-TESKE, et al. Raumpilot. Stuttgart: Kraemer, c2010. ISBN 9783782815277. (DE)
KOTRADYOVÁ, Veronika a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technilogia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8. (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět interiér je vyučován frontální formou výuky sérií navazujících přednášek a multimediálních prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na výsledcích písemné a ústní části zkoušky. Písemná část tvoří 50 % a ústní zbylých 50 % závěrečného hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Definice vnitřního prostoru, vztah interiéru a exteriéru. Subjektivní a objektivní vnímání prostoru, působení prostoru jako výsledek smyslové zkušenosti. Základní nástroje interiérové tvorby, archetypální typy prostoru
2. Interiérová tvorba, pohoda vnitřního prostoru a stavební fyzika. Barva a barevnost. Materiál a charakter vnitřního prostoru. Principy uplatňované v interiérové tvorbě
3. Světlo v interiérové tvorbě. Význam světla pro vnímání prostoru, světelný koncept. Přirozené a umělé osvětlení
4. Interiér staveb určených pro bydlení, interiéry veřejných a dopravních staveb, specifický interiér
5. Interiér – od návrhu k realizaci. Vztah architekt – investor. Koncept, architektonicko-výtvarný návrh, projekt interiéru, realizace, převzetí. Etika architekta v interiérové tvorbě
6. Interiér a bariéry. Specifické požadavky osob se zdravotním znevýhodněním, seniorů a dětí v koncepci interiéru i detailu
7. Mobiliář – historie a současnost
8. Mobiliář – ergonomie
9. Mobiliář – konstrukční a materiálové řešení, způsoby provádění
10. Mobiliářový prvek – židle
11. Mobiliář – výrobní proces, optimalizace, testování, výroba
12. Městský mobiliář
13. Monumentální interiérová tvorba

Cíl

Cílem předmětu je nabídnout komplexní úvod do interiérové tvorby od teoretických východisek přes specifika konkrétních dílčích úloh až po jejich aplikaci v samostatné architektonické praxi. Obsah jednotlivých přednášek je paralelně uplatňován v předmětech ateliér – malý dům a řemeslné techniky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný