Detail předmětu

Plánování města a regionu

FA-3M6Ak. rok: 2020/2021

Teoretické principy a zásady plánování měst a regionů se zaměřením na otázky funkční, provozní a prostorové skladby. Základní teoretická průprava plánování města a regionu.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti o souvislostech, mechanismu a tendencích rozvoje měst z hlediska koncepce rozvoje měst a jejich územního rozvoje.

Prerekvizity

Absolvované urbanistické discipliny v bakalářském studijním programu.

Doporučená nebo povinná literatura

Zahraniční urbanistické a architektonické časopisy dle aktuální nabídky (EN)
Evropská charta urbanismu, anglické znění, Rozhodnutí EU č.234, 1992 (EN)
Joerg Knieling and Frank Othengrafen: Planning Cultures in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Ashgate, 2009. (EN)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky (CS)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010 (EN)
Europa and architecture tomorrow, ČKA, Letenská 5, Praha I, 1997 (EN)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010. (EN)
Gehl, J.: Live between building, 1999 (EN)
Lynch,K.: The Image of The City, 1992 (EN)
Davoudi, S. and Strange, I. (eds), Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, London, Routledge (RTPI Library Series), 2009 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Termíny a pojmy z plánování města.
2. Průzkumy a rozbory.
3. Zadání územně plánovací dokumentace, strategické plánování.
4. Participace veřejnosti v územně plánovacím procesu.
5. Koncept územně plánovací dokumentace, projednání a schválení konceptu územního plánu obce.
6. Návrh územně plánovací dokumentace, Projednání návrhu ÚPD, schválení ÚPD.
7. Činnost po schválení ÚPD, Závazná a směrná část ÚPD, regulativy, adjustace ÚPD.
8. – 13. Aktuální témata současného urbanismu: (suburbanizace, rekonstrukce a revi-talizace sídel a jejich částí, urbanistické operace, veřejné prostory evropských měst, urbanistická ekonomie, apod.)

Cíl

Získání profesionálních teoretických znalostí potřebných pro řešení otázek územního rozvoje sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolní testy v přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky