Detail předmětu

Kovové materiály

FSI-WKMAk. rok: 2019/2020

Předmět kovové materiály má studenty seznámit s konstrukčními a nástrojovými kovovými materiály, které se používají v současné době ve strojírenství. Výuka je zaměřena na souvislosti mezi chemickým složením, vlastnostmi, strukturou materiálu a jejich použitím.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu by mělo studentům usnadnit výběr materiálů a jejich zpracování při aplikacích v praxi.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti z matematiky, fyziky a chemie ze střední školy.Základní znalosti technologie výroby železných a neželezných kovů a jejich slitin, tj. základní znalosti metalurgie, slévárenství, svařování, tváření, obrábění a tepelného zpracování kovů a jejich slitin.

Doporučená nebo povinná literatura

CALLISTER, William D. a David G. RETHWISCH. Materials science and engineering: an introduction. 8th ed. Hoboken: Wiley, 2010, 885 s. ISBN 978-0-470-41997-7. (EN)
JONES, David R. H. a Michael F. ASHBY. Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design. 4. Elsevier Science, 2011. ISBN 0080966659. (EN)
DORAZIL, Eduard a Jan HRSTKA. Strojírenské materiály a povrchové úpravy. 2. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1988, 330 s. (CS)
SKOČOVSKÝ, Petr a Tomáš PODRÁBSKÝ. Grafitické liatiny. EDIS ŽU, Žilina, 2005, 168 s. ISBN 8080703906. (SK)
JONES, David R. H. a Michael F. ASHBY. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. 4. Elsevier Science, 2012. ISBN 0080966683. (EN)
FREMUNT, Přemysl a Tomáš PODRÁBSKÝ. Konstrukční oceli. Brno: CERM, 1996, 261 s. ISBN 80-85867-95-8. (CS)
POLMEAR, Ian J, David STJOHN, Jian-Feng NIE a Ma QIAN. Light alloys: metallurgy of the light metals. Fifth edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017, 525 s. ISBN 978-0-08-099431-4. (EN)
ČÍHAL, Vladimír. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: Academia, 1999. Česká matice technická. ISBN 80-200-0671-0. (CS)
DAVIS, J. R. ASM specialty handbook: Nickel, cobalt, and their alloys. Materials Park, OH: ASM International, 2000. 442 str. ISBN 978-0-87170-685-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorními cvičeními.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Účast ve cvičeních. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části posluchač zpracuje šest okruhů. V ústní části zodpoví doplňující dotazy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se mají v uvedeném předmětu orientovat při výběru a použití konstrukčních a nástrojových kovových materiálů, aby byli schopni výběrem dosáhnout co nejlepších užitných vlastností v dané oblasti. Předmět navazuje na získané vědomosti z předmětů:Úvod do materiálových věd, Struktura a vlastnosti materiálů a Nekovové materiály a tyto doplňuje o inženýrské aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na přednáškách a cvičeních. Absence je řešena individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy technologie výroby železa a oceli.
2. Metody mimopecního zpracování oceli (sekundární metalurgie).
3. Základní způsoby tepelného zpracování slitin železa v současné technické praxi.
4. Způsoby termomechanického zpracování ocelí (řízené tváření).
5. Nízkouhlíkové konstrukční oceli.
6. Svařitelné oceli.
7. Korozivzdorné, žáruvzdorné a vybrané žárupevné oceli.
8. Nástrojové oceli.
9. Oceli na odlitky a grafitické litiny.
10. Neželezné kovy a slitiny neželezných kovů I. - Hliník a jeho slitiny.
11. Neželezné kovy a slitiny neželezných kovů II. – Hořčík a jeho slitiny, titan a jeho slitiny.
12. Neželezné kovy a slitiny neželezných kovů III. – Nikl a jeho slitiny.
13. Závěrečné shrnutí, konzultace, dotazy studentů.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura a vlastnosti Fe – Fe3C.
2. Rozdělení ocelí a litin dle platných evropských norem.
3. Fázové přeměny v tuhém stavu u ocelí. Austenitizace.
4. Oceli k zušlechťování.
5. Stárnutí ocelí.
6. Svařitelné oceli.
7. Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli.
8. Nástrojové oceli.
9. Grafitické litiny.
10. Prezentace semestrálních prací
11. Neželezné kovy a slitiny neželezných kovů I. + II. – Slitiny Al a Mg.
12. Neželezné kovy a slitiny neželezných kovů III. – Slitiny Ni a Ti.
13. Zápočtový test.