Detail předmětu

Nedestruktivní zkoušení materiálů

FSI-WNZAk. rok: 2019/2020

Popis metod nedestruktivního zkoušení materiálů a výrobků včetně jejich fyzikálních principů v souladu s normou ČSN EN ISO 9712. Přístrojová technika v defektoskopii. Automatizace zkušebních provozů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Předmět poskytuje studentům znalosti metod nedestruktivního zkoušení materiálu na úrovni kvalifikačního stupně I pracovníků v oboru NDT.
Po absolvování cvičení získají studenti 20 hodin zkušební praxe.

Prerekvizity

Základní kapitoly z obecné fyziky: 1.Mechanika tuhých těles 2.Mechanika kapalin 3.Elektřina a magnetismus 4.Kmity a vlny 5.Znalosti technologických procesů 6.Interakce vybraných fyzikálních veličin s prostředím

Doporučená nebo povinná literatura

KOPEC, Bernard. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 571 s. ISBN 978-80-7204-591-4. (CS)
SHULL, Peter J. Nondestructive evaluation: theory, techniques, and applications. New York: Marcel Dekker, 2002, 841 s. ISBN 0-8247-8872-9. (EN)
ELBEL, Tomáš. Vady odlitků ze slitin železa: (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, 1992, 332 s. (CS)
IDA, Nathan, N. MEYENDORF (ed.) Handbook of Advanced Nondestructive Evaluation. Springer International Publishing, 2019, 1626 s. ISBN 978-3-319-26552-0. (EN)
DAVIS, J., K. MILLS a S. LAMPMAN. Metals Handbook, Ninth Edition. Vol. 17. Nondestructive Evaluation and Quality Control. ASM International, Materials Park, Ohio 44073, USA, 1989, 795 s. ISBN 0871700239. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/903143328/ (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů dané metody nedestruktivního zkoušení. Výuka je vždy doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Prezence ve cvičeních, odevzdání všech
předepsaných protokolů z laboratorních cvičení na odpovídající
věcné a grafické úrovni, kontrola znalostí v 7. a 12. výukovém týdnu v podobě písemných testů.
Zkouška: Zkouška prověřuje znalosti především písemnou formou
z tématických okruhů, se kterými jsou studenti seznámeni na přednáškách.
Ústní zkouška slouží k ověření dílčích znalostí, případně korigování
klasifikace verbální formou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět vytváří teoretické i praktické znalosti základních metod nedestruktivního zkoušení materiálu a provozní diagnostiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na přednáškách a cvičeních. Absence je řešena individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, rozdělení metod NDT dle ČSN EN ISO 9712. Vady materiálu a výrobků
2. VIZUÁLNÍ METODY
3. KAPILÁRNÍ ZKOUŠKY
4. ELEKTROMAGNETICKÉ ZKOUŠKY
5. METODA VÍŘIVÝCH PROUDŮ
6. ZKOUŠKY ULTRAZVUKEM I. – fyzikální základy
7. ZKOUŠKY ULTRAZVUKEM II. – přístrojové vybavení pro UT zkoušení (konvenční UT, metody TOFD a Phased array), UT sondy
8. ZKOUŠKY ULTRAZVUKEM III. – techniky zkoušení ultrazvukem, způsoby hodnocení vad (AVG diagram).
9. ZKOUŠKY PROZAŘOVACÍ I. – fyzikální základy, princip metody, digitalizace radiografie, metoda počítačové tomografie (CT)
10. ZKOUŠKY PROZAŘOVACÍ II. – filmy a fólie, geometrické podmínky prozařování, hodnocení vad
11. NEKONVENČNÍ METODY NDT - zkoušky těsnosti, infračervená termografie
12. AKUSTICKÁ EMISE
13. Příklady využití metod NDT v technické praxi (reálné případy v NDT)

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení, rozdělení NDT zkoušek, prohlídka laboratoří, vady odlitků a výkovků.
2. Vady ve svarech a vady tvář. materiálů, Vizuální zkoušky
3. Kapilární zkoušky – laboratorní cvičení
4. Magnetické zkoušky – teoretická část
5. Magnetické zkoušky – laboratorní cvičení
6. Metody vířivých proudů – teoretická část
7. Zkoušky ultrazvukem – laboratorní cvičení I. (přístrojové vybavení, UT sondy), kontrolní test č.1
8. Zkoušky ultrazvukem – laboratorní cvičení II. (techniky UT zkoušení, hodnocení vad)
9. Zkoušky ultrazvukem – laboratorní cvičení III. DAC a AVG diagramy
10. Radiologické zkoušky – laboratorní cvičení I. (přístrojové vybavení, metody RTG), ukázka počítačové tomografie.
11. Radiologické zkoušky – labor. cvičení II. (hodnocení radiogramů)
12. Akustická emise - laboratorní cvičení. Kontrolní test č.2
13. Zápočet, dotazy a opakování

eLearning