Detail předmětu

Technologie (tváření, obrábění)

FSI-WTEAk. rok: 2019/2020

Úvod do technologie tváření. Fyzikálně-metalurgické základy tváření. Výroba a volba hutních polotovarů pro tváření. Výroba výlisků plošným tvářením, stříháním, ohýbáním a tažením. Výroba výlisků objemovým tvářením. Volné a zápustkové kování. Protlačování. Speciální metody tváření-přehled. Základní pojmy technologie obrábění, průvodní jevy řezného procesu, racionalizace a ekonomika obrábění, nástrojové řezné materiály, základy stavby obráběcích strojů. Metody a metodika obrábění (soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, protahování, broušenía a dokončovací metody). Speciální metody obrábění.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen orientace ve výběru a použití dostupných technologií a získá přehled o fyzikální podstatě a průvodních jevech tvářecích a obráběcích procesů. Zvládne technologické přístupy pro základní metody a způsoby tváření a obrábění. Umí kombinovat spojení a propojení různých strojírenských technologií. Znalost principů technologií mu umožní spojit technické aspekty s ekonomickými.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z oblasti základních fyzikálních principů tuhých látek, tj. chování materiálů při deformačních procesech, znalostí souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi kovových i nekovových materiálů.

Doporučená nebo povinná literatura

DVOŘÁK, Milan a kol. Technologie II. Učební texty. 1.vyd. Brno: AN CERM, 2001. 238 s. ISBN 80-214-2032-4. (CS)
BLAŠČÍK, František et al. Technológia tvárněnia, zlievania a zvárania. 1.vyd. Bratislava: SNTL, 1988 (SK)
VLACH, Bohumil a kol. Technologie obrábění a montáží. 1. vyd. Praha : SNTL 1990. 472 s. ISBN 80-05-00807-4.
KOCMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. Technologie obrábění. 1.vyd. Brno:VUT v Brně. A N CERM, 2001. 271 s. ISBN 80-214-196-2. (CS)
ASM International. ASM Handbook : Vol. 8. Mechanical Testing. S.L. Semiatin. 1st edition. Materials Park Ohio. ASM, 1985. 892 p. ISBN 0-87170-708-X. (EN)
Metal forming handbook. New York: Springer-Verlag, c1998. ISBN 3-540-61185-1. (EN)
FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: A N CERM, 2006. 226 s. ISBN 80-214-2374-9. ( dotisk, 2018) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet: Povinná účast na cvičeních, aktivita práce a odevzdání zadaných a vypracovaných protokolů. Způsob nahrazování zameškané výuky stanoví příslušný učitel.
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet bude mít písemnou část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí principů základních metod technologie tváření a obrábění. Orientovat se ve výběru materiálů zpracovávaných tvářením. Osvojení si technologie základních metod obrábění a tváření z hlediska interakce stroj-nástroj-obrobek. Zvládnutí základních způsobů a metod obrábění a tváření včetně příslušných souvislostí. Vytvořit základy a předpoklady pro další prohlubování získaných znalostí ze studia těchto technologií v kursech magisterského studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolována bude účast ve cvičeních, neúčast řádně omluvena, průběžné odevzdávání protokolů. V případě omluvené neúčasti ve cvičeních bude dané téma nahrazováno formou individálních zadání, které určí příslušný učitel.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do tváření. Fyzikální metalurgie v technologii tváření.
2.Volba hutnických polotovarů pro tváření, tvařitelnost.
3.Technologie stříhání a ohýbání plechu, technologická zařízení.
4.Technologie hlubokého tažení.
5.Volné kování, materiály, technologie, zařízení.
6.Zápustkové kování na bucharech a lisech.
7.Technologie objemového tváření (pěchování, protlačování), výrobní zařízení, materiály.
8.Teoretické základy obrábění.
9.Průvodní jevy řezného procesu.
10.Obráběcí stroje.
11.Soustružení, vrtání a vyvrtávání.
12.Frézování, broušení a dokončovací metody obrábění.
13.Nekonvenční metody obrábění.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ukázka strojního zařízení pro tváření, ukázky výrobků.
2.Základy tváření dle zadaného vzoru.
3.Návrh technologie výroby výstřižků.
4.Návrh technologie výroby součásti ohýbáním.
5.Návrh technologie objemového tváření.
6.Technologický postup výroby zápustkového výkovku
7.Technologický postup výkovku vyrobeného volným kováním.
8.Základní pojmy a výpočty při obrábění.Ukázky strojního zařízení pro obrábění
9.Soustružení a trvanlivost řezného nástroje
10.Frézování a výpočty při frézování
11.Vrtání a vyvrtávání
12.Broušení a speciální metody obrábění
13.Návrh výrobního postupu jednoduché součásti