Detail předmětu

Semestrální projekt

FSI-GSPAk. rok: 2019/2020

V zimním semestru 5. ročníku pracuje student na řešení diplomového projektu v rámci předmětu „Semestrální projekt“. Předmět slouží jako úvodní a studijní část k řešení problematiky, kterou se bude zabývat závěrečný a diplomový projekt. Posluchač se seznámí s řešenou problematikou, naváže kontakty s pracovištěm pro které projekt řeší, ujasní si cíle a oblasti řešení.

Výsledky učení předmětu

Osvojit si základní pravidla postupu řešení úvodní části práce na výzkumných úkolech:
- formulace požadovaného cíle řešení,
- shromáždění všech dostupných podkladů a předchozích řešení,
- prostudování, analýza a vyhodnocení podkladů,
- stanovení postupu další práce na řešení problému
- řešení dílčích částí celého projektu.

Prerekvizity

Znalosti získané předchozím studiem oboru, zejména oblastí týkajících se projektování výrobních systémů, jejich simulace, způsobů řízení a SW a HW vybavení.

Doporučená nebo povinná literatura

Máchal, P.: Světové standardy projektového řízení pro malé a střední firmy 1st ed. Praha: Grada, 2015. 144 p. 978-80-247-5321-8 (CS)
Binder,R.: Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka (CS)
Šviráková, E.: Dynamika projektu - uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu. 1st. ed. Praha: Verbum Publishing, 2011. 144 p. ISBN: 978-80-87500-07-1 (CS)
Bělohoubek, P. – Kolíbal, Z.: Projektování výrobních systémů s PRaM. Skriptum VUT-FSI, Brno, 1993 (CS)
Bělohoubek, P., Kolíbal, Z.: Projektování výrobních systémů s PRaM. Skriptum VUT-FSI, Brno, 1993 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nezbytné:
1. Účastnit se během semestru vypsaných kontrol stavu řešení úkolu a
předložit na nich přesvědčivé průběžné výsledky.
2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Semestrální projekt" v rozsahu
cca 20 stránek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je osvojit si základní pravidla postupu řešení úvodní části práce na výzkumném úkolu, tj.:
1. Ujasnění si požadovaného cíle řešení,
2. Shromáždění všech dostupných podkladů a předchozích řešení,
3. Prostudování, analýza a vyhodnocení těchto podkladů,
a na tomto základě stanovení postupu další práce na řešení problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence je kontrolována a evidována při stanovených kontrolních termínech řešení Semestrálního projektu. Účast na kontrolách se požaduje 100%ní. V případě nepřítomnosti z vážných důvodů je nutno s vyučujícím projednat a realizovat náhradní termín kontroly stavu řešení úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Konzultace s vedoucím projektu a zadavatelem o náplni úkolu, ujasnění oblasti řešení, rozsahu řešení, možných způsobech a metodách řešení,dotaz na literaturu a podklady
2. Zajištění potřebných podkladů: literatura, prospekty, manuály, návody k obsluze a pod. Řádné prostudování podkladů, seznámení se s problematikou
3. Písemné zpracování výsledků studia formou poznámek, kopií, tabulek, odkazů,obrázků, schémat, vývojových diagramů, prospektů a pod.
4. Návrh směru a způsobu řešení včetně sestavení plánu (věcného i časového) postupu řešení
5-7. Samostatné řešení projektu
8. Několikanásobná průběžná kontrola řešení formou prezentace dosavadních výsledků řešení a návrhu dalšího postupu
9-12. Samostatné řešení projektu
13. Dokončení projektu, jeho odevzdání, zápočet