Detail předmětu

Marketing

FSI-HMRAk. rok: 2019/2020

Tento předmět je zaměřený na seznámení studentů se soudobými trendy v oblasti marketingové teorie a praxe. Pozornost je věnována charakteristice marketingového mixu a východiskům marketingového řízení, to vše se snahou o výraznou orientaci na oblast průmyslového marketingu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Znalosti a vědomosti, získané v tomto předmětu, pomohou studentům orientovat se v soudobých marketingových koncepcích, získat přehled o možných způsobech provádění marketingových analýz a stanovování marketingových plánů v měnících se podmínkách našich firem.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických kategorií.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 25 bodů z 50 možných bodů udělovaných ve cvičení za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci (max. 30 b.), za písemné testy (max. 10b.) a za další aktivity na cvičeních – tvorba obalu a prezentace aktualit (max. 10 b.).
Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 50 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Učební cíle

Získání spektra znalostí z oblasti marketingu, zejména se zaměřením na jeho soudobá pojetí. Výklad vychází z přístupu úspěšných firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi.Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dva písemné testy v průběhu semestru, zpracování projektu.

Základní literatura

KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHÜLLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: CERM, 2015, 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0. (CS)
CHLEBOVSKÝ, V. MARKETING PRO B-2- B TRHY. BRNO: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, S.R.O. BRNO, 2010. ISBN: 978-80-214-4129- 3.
KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6
KOTLER, Philip. a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 [edition]. Boston: Pearson, 2016. ISBN 9780133856460. (EN)

Doporučená literatura

KOTLER, Philip. a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 [edition]. Boston: Pearson, 2016. ISBN 9780133856460

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, volitelný (nepovinný)
  obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor M-VAS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Východiska marketingové koncepce podnikání
2. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy
3. Segmentace, zacílení a umístění
4. Marketingový výzkum
5. Marketingový mix (4 P, rozšířený marketingový mix)
6. Specifické rysy průmyslového marketingu
7. Postup tvorby a realizace marketingové strategie

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou sloužit jako prostor pro procvičení vybraných marketingových koncepcí - mezi témata patří: 1. Určování velikosti trhu a tržního podílu 2. Analýza sortimentního kříže 3. Obal - jeho funkce a využití v marketingu 4. Případová studie - distribuce 5. Test cenové citlivosti 6. Portfolio analýza 7. Případová studie telemarketing 8. Reklama

eLearning