Detail předmětu

Chemická legislativa

FCH-MCT_CHL2Ak. rok: 2019/2020

Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení). Výstražné symboly, H-věty, P-věty. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi. Balení a označování chemických látek. Nakládání s chemickými odpady. Základy první předlékařské pomoci. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání poznatků o legislativě v chemii, o zacházení s chemickými látkami a o základech první pomoci

Prerekvizity

Vstupním požadavkem je skutečnost, že studenti pracují s chemickými látkami

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Test, po jehož absolvování získá student zápočet. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 13 z 15 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka předmětu je rozdělena do sedmi níže uvedených tématických celků. Studenti jsou s tématikou seznámeni na úvodní přednášce, dále je předmět vyučován formou řízeného studia, studentům je k dispozici plnohodnotný elearningový kurz, seznamující studenty s platnou legislativou a bezpečností práce v následujících oblastech:

1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení)
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
4. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi
5. Nakládání s chemickými odpady
6. Základy první předlékařské pomoci
7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně

Cíl

Cílem je podat základní informace, které se obecně týkají zacházení s chemickými látkami (legislativa, první pomoc, bezpečnostní listy) formou přednášky, seznámit studenty s pravidly, která byla pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT schválena KHS Brno a naučit studenty systému práce s chemickými látkami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná prezence na přednášce a úspěšné vykonání testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHM magisterský navazující

  obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHM magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor